Aktualności

2018-06-22 04:00

Oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ CZWARTY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, Królu Polski, przyjmij moje pokorne dziękczynienie za łaskę Twojego Królowania w mojej rodzinie i w moim domu. Pragnę już na zawsze czcić Cię i uwielbiać jako mojego Króla. Rządź mną i moją Ojczyzną Polską według Twojej Woli. Jako Polak oddaję Ci się w niewolę z miłości. Posługuj się mną, aby każde polskie serce uwielbiło Cię i wywyższyło poprzez Intronizację, a nasza Ojczyzna oddała Ci chwałę, wywyższając Twoje Prawo. Amen.

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z EWANGELII ŚW. MATEUSZA

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! (Mt 21, 1-9).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Kocham was uległe istoty. Dajcie się poprowadzić waszemu Bogu na wojnę z całym złem świata, aby poznał, że godząc na Moje życie, unicestwia swoje. Wojna, którą Ja poprowadzę, zaprowadzi was na wyżyny Królestwa Niebieskiego. Choć cierpi wasze ciało, raduje się w was Duch, gdyż wiedzie swe dzieci do domu Ojca. Zanim powrócę do Mojej władzy, zginie wielu spośród was, abym Ja mógł panować. Będziecie walczyć o Moje Królestwo i zwyciężycie. Będą walczyć przeciwko wam wszystkie narody świata, lecz na koniec poniosą klęskę. Nie lękajcie się głosić Mnie Królem, bo Mojemu Sercu jesteście ulgą nad ulgami. Szukałem wiernych przyjaciół i odnalazłem ich.

 

Wierność Moich przyjaciół jest Mi słodką otuchą przed walką, jaką przyjdzie Mi stoczyć z nieprzyjacielem waszych dusz. W walce tej poddam wasze ciała, ale nie poddam waszych serc. Tajemnicą ich niezwyciężoności będę Ja sam, który przebywając w ich wnętrzach, będę je wspierał mocą Boską tak, że staną się niepokonane, niezwyciężone i nieugięte w świadczeniu o prawdzie Mojego Królestwa. Niech Mój Duch króluje w waszych sercach, w waszych umysłach i waszych domach na zawsze. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Mój Syn będzie królował, bo jeśli tylko zechce, Ja zawsze ustąpię Mu miejsca i usiądę u Jego stóp, aby oddać Mu pokłon. Mój tron należy do Niego. Moi poddani są Jego poddanymi, a każda Moja Korona zdobi Jego czoło. Każde Moje zwycięstwo jest Jego zwycięstwem. Prowadzę was do Prawdy, bo jest samą miłością. Błogosławię was wszystkich w imieniu Mojego Syna.Amen.

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

RYCERSKA LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA RYCERZY CHRYSTUSA KRÓLA

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).          Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

1. Jezu Chryste Królu, którego godność jest królewska i Boska, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

2. Jezu Chryste Królu, który swoje Królestwo zdobyłeś w pocie i łzach,

3. Jezu Chryste Królu, ceną za to Twe Królestwo była cena Twojej Krwi,

4. Jezu Chryste Królu, który jako Król zstąpiłeś z Nieba,

5. Jezu Chryste Królu, który jako Król zostałeś namaszczony przez swego Ojca,

6. Jezu Chryste Królu, przyjąłeś wyrok ludzki, aby wypełnić rozkaz Boski,

7. Jezu Chryste Królu, człowiek nie był w stanie pojąć tajemnicy Twego Królestwa,

8. Jezu Chryste Królu, Twoje Królestwo przerasta potęgą, mocą i bogactwem wszelkie ludzkie królestwa,

9. Jezu Chryste Królu, Ty objawiłeś swe Królestwo prostaczkom, 

10. Jezu Chryste Królu, który żądasz od nas, abyśmy naśladowali Twoje poniżenie, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

11. Jezu Chryste Królu, Ty objawiasz tajemnicę swego Królestwa sercom czystym,

12. Jezu Chryste Królu, ty jesteś Królem wszystkiego, cokolwiek istniało,  istnieje i istnieć będzie,

13. Jezu Chryste Królu, Ty zapragnąłeś nauczyć nas pokory, stając się w oczach świata śmieciem i szaleńcem o niebezpiecznych fantazjach,

14. Jezu Chryste Królu, Twój majestat pokryła kpina,

15. Jezu Chryste Królu, zostałeś wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłeś się nosić miano Króla,

16. Jezu Chryste Królu, zostałeś wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłeś się wjechać do Jerozolimy jako Król,

17. Jezu Chryste Królu, Królestwo Twoje nie wywodzi się z tego świata,

18. Jezu Chryste Królu, bramy do Nieba otworzyła Twoja Krew,

19. Jezu Chryste Królu, ta Krew to krew Króla i Najwyższego Kapłana,

20. Jezu Chryste Królu, Twoja Krew wytrysnęła na chwałę Bożą, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

21. Jezu Chryste Królu, Twa Krew oddała cześć Twojemu Ojcu w Niebie,

22. Jezu Chryste Królu, bez wyrzeczenia się Twojej chwały na Ziemi, nie zaprowadziłbyś nas do Nieba, 

23. Jezu Chryste Królu, bez wyrzeczenia się Twojej chwały na Ziemi, nie objawiłbyś nam Twojego Królestwa,

24. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś Królem, który króluje nad wszystkim, 

25. Jezu Chryste Królu, który objawiasz nam Prawdę, dając świadectwo własnej Krwi,

26. Jezu Chryste Królu, po za Tobą nie ma Prawdy i prawdziwego Króla,

27. Jezu Chryste Królu, nigdy nie będzie innej Prawdy ani innego Króla po za Tobą, 

28. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś jedynym Królem, który zbawia,

29. Jezu Chryste Królu, Małżonku nasz, który przyjąłeś Krzyż Zbawienia,

30. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś Królem, który zmienił swe berło na Krzyż, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

31. Jezu Chryste Królu, Twoja władza nad duszami objawia się właśnie w Krzyżu,

32. Jezu Chryste Królu, Krzyż jest berłem Twojej sprawiedliwości,

33. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż zjednuje Zbawienie nam grzesznikom,

34. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż spłaca długi nam grzesznikom,

35. Jezu Chryste Królu, Krzyż Twój zjednuje łaskę dla tych, co upadają przed Nim, 

36. Jezu Chryste Królu, dla tych, co odrzucają Twój Krzyż, jest on berłem sprawiedliwości,

37. Jezu Chryste Królu, tym, co odrzucają Twój Krzyż, wyznacza on sprawiedliwy los,

38. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż nie jest drzewem, ale Wolą Twojego Ojca,

39. Jezu Chryste Królu, sprawiedliwość Twojego Krzyża jest sprawiedliwością Twojego Ojca,

40. Jezu Chryste Królu, w dniu naszego Sądu Krzyż Twój będzie berłem Twojej chwały, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

41. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż skrywa Twoją moc i władzę nad światem widzialnym i niewidzialnym,

42. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż jest Twoim insygnium władzy nad światem ciemności,

43. Jezu Chryste Królu, kiedy Ty wznosisz ten Krzyż, Piekło drży i czeźnie,

44. Jezu Chryste Królu, Krzyż w ręku kapłana jest jego siłą do walki z całym światem zła, 

45. Jezu Chryste Królu, Krzyż w ręku kapłana jest jego znakiem władzy nad duszami,

46. Jezu Chryste Królu, w Krzyżu jest ukryta Twoja wielka godność i moc jego Króla,

47. Jezu Chryste Królu, w Krzyżu, przez Krzyż i z Krzyża będziesz sądził świat.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie./bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjmij, Panie, wonność tej modlitwy składanej Ci jako dziękczynienie za łaskę wypełnienia Twojej świętej Woli względem Polski i uroczyście ogłoszenie Jezusa Chrystusa naszym Królem i Panem. Spraw, prosimy, aby nasza Ojczyzna pod rządami Twojego Syna rosła w sile i mocy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Bliskie jest królestwo Boże

Ref: Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

 

1. Bóg jest Światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności.

Ref: Bliskie jest…

 

2. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. 

Ref: Bliskie jest…

 

3. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Ref: Bliskie jest…

 

4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. 

Ref: Bliskie jest…

 

5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Ref: Bliskie jest…

 

6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa. 

Ref: Bliskie jest…

 

7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a także za grzechy całego świata.

Ref: Bliskie jest…

 

8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów ze względu na Jego Imię. 

Ref: Bliskie jest…

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Jednocz twoją bezsilność z Moim Krzyżem. Będąc do niego przybity, nie mogłem wykonać najmniejszego ruchu, a jednak służyłem Ojcu najlepiej. Zobacz Mój Krzyż w twoim życiu. Jeśli masz związane ręce, Moje są przybite. Jeśli twoje nogi rwą się do ucieczki, popatrz na Moje. Jeśli odczuwasz zmęczenie, wyobraź sobie, jak wycieńczony byłem Ja. Jeżeli cierpisz, jednocz się ze Mną. Ja również cierpię. Żałujesz ludzkiej słabości i grzechu? Złącz ten żal z Moim zadośćuczynienie za ludzki grzech. Popatrz na Moją głowę. Jest obciążona bólem, obita, zamroczona i słaba. Zawieszam ją bezwładnie, a każdy jej ruch jest dla Mnie heroicznym wysiłkiem. Spójrz na Mój wygląd. Obraz nędzy i wzgardy. Pokryty brudem, Krwią, potem i plwocinami wywieszony jestem przed tłumem gapiów. Śmieją się ze Mnie i drwią, nazywają Mnie pięknym. Moja nagość potęguje ich sprośne i złośliwe słowa. Nie jestem już godny podziwu nie tylko dla Moich wrogów, ale także dla przyjaciół. Wstydzą się Mnie. Wstydzą się za Mnie. Odwracają głowy ci, którzy Mnie uwielbiali i spijali słowa z Moich ust. Moje cierpienie jest bardzo upokarzające. Bezrozumny tłum krzyczy na Mnie, a Ja płaczę z żalu. Nie ukryłem się za skrzydłami Aniołów. Cierpię ogromny smutek i słowa, którymi jestem obrzucany, zadają Mi ból. Jestem człowiekiem. Płaczę. Nie udaję, że nic Mnie to nie kosztuje. Wszystkie te obelgi wciskają Mnie mocnej w Mój Krzyż. Pragnąłbym ukryć się przed nienawistnym wzrokiem, ale tu właśnie, w środku krzyczącego tłumu, Mój Ojciec ustawił Mój Krzyż, bo Moje cierpienie nie jest Moją sprawą, ale sprawą świata. Nie mogę zabrać go dla siebie i przeżywać w ciszy Mojego Serca. Jestem znakiem, który wszyscy muszą zobaczyć. Mój Krzyż musi stać między ludźmi, bo inaczej byłby Moją sprawą. Ja jednak nie spłacam Ojcu Moich grzechów, ale spłacam długi tych, którzy otaczają Mój Krzyż.

 

Przyjrzyj się dobrze Mojemu cierpieniu i naucz się dziękować za to, że upodobniam cię do siebie. Nie ukrywaj się. Oto obraz zwycięzcy. Będziesz zwyciężać razem ze Mną, cierpiąc razem ze Mną. Napis, który widnieje nad Moją głową, zaprzecza temu, co oglądają ludzkie oczy. A jednak mówi prawdę. Jestem Królem. Kiedy świat uzna cię za niepotrzebny śmieć i prześmiewczo wypowie twoje imię, pamiętaj, że to imię zapisze się w Niebie jako prawda, przed  którą schyla się czoło. Szatan nie pozwoli ci zwyciężyć na Ziemi, ale zwyciężysz Moim sposobem. Kiedy on ogłosi swoje zwycięstwo, wtedy Ja ogłoszę jego koniec. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, przyjęliśmy Twoją Wolę poprzez oddolną Intronizację w naszej rodzinie. Przyjmij teraz wszystkie nasze siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty o uratowanie i rozszerzenie Twojego Królestwa na Ziemi, a szczególnie w naszej Ojczyźnie Polsce. Amen. 

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska po 360 latach od obrania za swoją Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała z pełną świadomością poprzez Intronizację narodową wyboru Twojego Syna na Króla Polski. Dozwól, prosimy, żeby Ojczyzna nasza swoim przykładem przyczyniła się do przeprowadzenia Intronizacji we wszystkich państwach na całym świecie, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

K. Chryste, eleison.

W. Chryste, eleison. Chryste, eleison.

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...