Aktualności

2021-03-16 17:11

Ewangelia na dziś – 17 marzec 2021 rok

EWANGELIA (J 5, 17-30) – Syn Boży ożywia tych, których chce

(…) Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.

————–

Od życia tu, na ziemi, w czasie, który ofiarował nam Bóg, zależy nasze życie w wieczności. To bardzo ważne przypomnienie dla nas. Całe działanie Jezusa jest ukierunkowane na to, aby dać nam życie. Jednak my często nie umiemy przyjąć tego daru, lekceważymy sakramenty Eucharystii oraz pokuty i pojednania, zamykając sobie drogę do życia wiecznego. A Jezus cierpliwie czeka na nasze opamiętanie.

 

Jezu, dziękuję Ci za dar Twojej obecności i za to, że pragniesz, abym kiedyś osiągnął życie wieczne. Dziękuję, że walczysz o mnie każdego dnia.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 5, 17-30)

Syn Boży ożywia tych, których chce

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.
Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».
Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...