Aktualności

2020-01-24 15:14

VI Częstochowska Droga krzyżowa Z BOGIEM OJCEM

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? (…) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. – J 14, 9-11

Bóg Ojciec: Wiem, że trudno ci pojąć potrójną naturę Boga, ale Moja Ofiara była wydaniem samego siebie w ofierze, poprzez wydanie w ofierze Mojego Syna, bo Jego Boska natura jest nierozerwalnie złączona z Moją Boską naturą. Nie mogę więc powiedzieć: „Mój Syn zszedł na Ziemię, podczas gdy Ja, jako Ojciec, odłączyłem Go od siebie. Ja, jako Ojciec, pozostałem w Nim, na Ziemi i Ja, jako Ojciec, odbierałem Jego Ofiarę, pozostając w Niebie. Mój Boski Syn jest we Mnie, a Ja zawsze pozostaję w Nim”.

STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. – J 12, 27

Bóg Ojciec: Kiedy zapragnąłem twojej duszy, stworzyłem ją, przeznaczając jej przyszłą chwałę i szczęście. Największą przeszkodą dla twojej duszy w poznaniu Mnie i przyjściu do Mnie był grzech pierworodny. Ten grzech bardzo napiętnował twoją duszę, tak że nie umiała odnaleźć drogi do Mnie. Wszelkie światła prowadzące do Raju zgasły i Mój głos wzywający cię stał się dla ciebie niesłyszalny. Te skutki pierwszego grzechu oddzielające twoją duszę od Mojego szczęścia musiały być pokonane, jeśli pragnąłem posiąść twoją duszę na wieczność i dzielić z nią Moje Boskie życie. Jedynym sposobem, jaki przewidziała Moja Boska mądrość, było poświęcenie Boskiego Syna, który musiałby stać się człowiekiem i upodobnić do stworzenia, aby jako człowiek odkupić człowieka. Była to wielka ofiara, ofiara wystarczająca za wszelki grzech, jaki kiedykolwiek skalał Ziemię. Moja miłość jednak wolała ofiarować sama siebie niż utracić cię, dlatego powiedziałem: „Niech tak się stanie” i w Moim Synu zszedłem na Ziemię, aby cierpieć.

Wszystkie lata przeznaczone Mojemu Synowi na Ziemi były składaniem ofiary za twoją duszę. Zatem nie tylko sam krzyż był zapłatą za ciebie, ale wszystkie dni, wszystkie myśli i wszystkie cierpienia Mojego Syna, od Jego narodzenia, aż po Jego Mękę i śmierć. Poświęciłem więc całe życie, aby zdobyć twoją duszę. W niewyobrażalnych mękach, jakie były zupełną odwrotnością Mojego nieskończonego szczęścia, Mój Syn zdobywał twoje przyszłe szczęście.

Tak pokonałem pierwszą i największą przeszkodę, jaka powstała na twojej drodze zjednoczenia ze Mną. Czy sądzisz, że może pojawić się większa, niż ta, którą pokonałem? Czy sądzisz, że zawaham się użyć wszelkich sposobów, aby doprowadzić cię do Mnie teraz, kiedy droga jest już ci znana, a drzwi Nieba otwarte na oścież.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA RAMIONA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! – Mk 14, 36

Bóg Ojciec: Mój Syn, schodząc na Ziemię, przejął odpowiedzialność za wasze Zbawienie, usprawiedliwił ludzkość w Moich oczach i otworzył jej bramy Nieba. Przyjmijcie ten dar. Nie posyłam was na krzyż, bo Ofiara Mojego Syna jest jedyna i w pełni usprawiedliwia każdą duszę. Cierpienia, które otrzymujecie, nie są wasze. To Mój Syn, jednocząc się z wami, cierpi w was i przez was kontynuuje swoje zbawcze dzieło, które choć dokonane w czasie, jest kontynuowane poza nim.

Chcę, aby ten, kto otrzymuje łaskę cierpienia, dostrzegał, że to Chrystus w nim podejmuje to cierpienie i mówi „tak” w cierpiącej duszy. Przyjmując cierpienie, człowiek przyjmuje Mojego Syna w domu swojej duszy, otwiera Mu drzwi i wpuszcza Go do środka, aby był kochany w duszy, którą odkupił swoją Drogą Krwią. Mój Syn, wstępując do duszy wraz ze swoim krzyżem, przynosi jej całe swoje dzieło, a więc Odkupienie i Zbawienie wieczne. Łaska, którą wnosi do duszy cierpiący Jezus, jest nieskończona i w zależności od stopnia przyjęcia Go, Syn Boży rozlewa w duszy tę łaskę, dzięki której może ona przyjąć to nieskalane ziarno i wydać owoce Jego Męki. Bóg w ten sposób udziela duszy łaski udziału w swojej Męce i w swoim Odkupieniu, a owocem tych łask jest Zbawienie dusz.

Nigdy nie cierp samotnie. Zawsze w Moim Synu, bo w istocie należy do Jego Ciała i współuczestniczysz w Jego cierpieniu, które postrzegasz jako twoje własne. Nie. Wszystko co masz, należy do Syna, również cierpienie, którego cząstkę ofiarowałem właśnie tobie. Raduj się, że uczestniczysz w dziele tak wielkim, dziele samego Boga, do którego powołałem cię w Moim Synu.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. – J 10, 27-29

Bóg Ojciec: Mówię ci o Mojej miłości, która trwa niezależnie od twojej słabości i upadków, które towarzyszą twojej drodze. Nie wierzysz i wciąż lękasz się, upadając, że tracisz Moje względy. A Ja bez końca powtarzam: „Ufaj”. Upadając, szukaj tylko Mojej ręki, abym cię podniósł i chodźmy dalej.

Nie oglądaj się na nikogo, bo nie ma takiego, który by nie upadał i nawet Syn Boży jako człowiek upadał, dążąc ku Mnie, abyś poznała, że upadki same w sobie nie są przeszkodą do Nieba. Patrz na Mojego Syna i naśladuj Go także w upadkach. Upadając, modlił się jeszcze gorliwie i kiedy powstawał podnoszony Moją łaską i Moją siłą, był bliżej celu niż przed upadkiem. Jego Droga krzyżowa była obrazem twojej drogi ku Zbawieniu. Nie wątp. Ufaj. Powiedziałem: „Będziesz upadać z powodu twojej słabości”. Nie winię cię za tę słabość i ty nie wiń siebie. Przyjmij ją jako pokutę i zapamiętaj: nie jest przeszkodą do Zbawienia, ale drabiną ku wiecznej chwale. Używaj jej, a dojdziesz na sam szczyt.

Mówiąc: „Używaj jej umiejętnie”, chcę nauczyć cię tej prawdy, że słabość nie jest złem sama w sobie. Złem jest zaprzeczenie jej istnieniu, odrzucenie jej i pragnienie wywyższenia się przed Bogiem. Pragnąć być jak Bóg, bez cienia słabości, dla własnej chwały i własnego zadowolenia. Złem jest także buntowanie się przeciwko temu brzmieniu, które Ja sam włożyłem na człowieka.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. – J 19, 26-27

Bóg Ojciec: Jestem twoim Ojcem, ale masz również Matkę w Niebie. Jesteś również Jej dzieckiem. Oddałem cię pod opiekę istoty, która zniewoliła Moje Serce swoim wiecznym posłuszeństwem i miłością. Nie lękam się o twoją drogę, kiedy przemierzasz ją z twoją Matką. Módl się, wzywając opieki Maryi i wiedz, że Jej prośby zostają wysłuchane natychmiast. Ofiarowałem ci Maryję za Matkę, bo najpierw stała się Matką Boga. Czy rozumiesz? Pragnę dać ci wszystko to, co sam posiadam, aby doskonale zjednoczyć cię ze Mną. Chcę, abyś dzieliła ze Mną całe Moje szczęście. Maryja jest jego częścią, której nie chcę cię pozbawić.

W ręce pełne zaufania mogę powierzyć wszystko, co jest najdroższe. Uczcie się od waszej Matki – Maryi, która otrzymała dar Mojego Syna, a Jej odpowiedź była otwarciem, bezgranicznym otwarciem na łaskę, która niosła Jej i światu nieskończone dobro, niezależnie od tego, jak wiele przyszło Jej cierpieć za ten dar. Oczekuję od was pełnego zaufania i otwarcia, abym mógł obdarować was według Mojej Woli.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA PANU JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. – J 12, 26

Bóg Ojciec: Każda mała ofiara jest aktem uwielbienia i ucałowania z miłością Mojej Woli. Kiedy ofiarowujesz Mi wszystko, bez wyjątku, nie tylko rzeczy bolesne, ale również niewygodne, drażniące, nie po twojej myśli, wysiłki, prace i starania, dosłownie wszystko razem i każdą rzecz z osobna, najbardziej przyczyniasz się do urzeczywistnienia się Mojej Woli na Ziemi. Bo Moją Wolą na Ziemi jest ratować dusze, a dusze ratuje się poprzez poddanie ich woli Mojej Woli, a ich wolę może złamać dusza, która poświęca mi własną wolę, za wolę tych moich dzieci, które trwają jeszcze w świecie. Moja córko, w ten sposób twoje najmniejsze, nieistotne i pozornie nic nie znaczące ofiary zbawiają świat. Jesteś zjednoczona ze Mną w swej woli i dajesz Mi ze swego, co jest małe, nic nie znaczące i słabe, ale Ja łączę te twoje ofiary z Ofiarą Mojego ukrzyżowanego Syna i obłaskawiam dusze, które Mnie szukają.

Liczę na twoją pomoc, ponieważ dobre dziecko zawsze pomaga swemu ojcu. Choćby ojciec był najpotężniejszy na świecie, dziecko zawsze szybciej się schyli, aby podać mu to, co upadło. Pamiętaj, choć cię nie potrzebuję i sam mógłbym uczynić wszystko, pragnę z twoich rąk odbierać to, co mógłbym podnieść sam. Kocham cię, Moje dziecko. Zawsze czekam na twoją pomoc. Ratuj dusze, najdroższa. Pracuj wraz ze Mną nad ratowaniem dusz.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VI

WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał. – J 8, 18

Bóg Ojciec: Zabiorę cię do Nieba, kiedy się udoskonalisz. Twoim obrazem doskonałości na Ziemi jest i pozostaje zawsze Jezus Chrystus, Człowiek i Bóg w jednej Osobie. Naśladuj na ile możesz, a to, czego nie możesz naśladować, uwielbiaj, wysławiaj i chwal. Rozbuduj w sobie pragnienie upodobnienia się we wszystkim do Mojego Syna. To właśnie jest źródłem miłości. Twoja niedoskonałość nie przeszkadza wówczas miłości, bo odkrywając ją wiele razy w ciągu dnia, za każdym razem znosisz wzrok ku Niebu i uwielbiasz Doskonałego. Każdy więc upadek zamiast przytrzymywać cię przy Ziemi, prowokuje cię do tym wyższego skoku ku górze, ku Niebu, które jest mieszkaniem dla tych, którzy otrzymują w dziedzictwie doskonałość. Im więcej upadasz wówczas, tym wyżej pragniesz się wspiąć, bo twoja niedoskonałość budzi w tobie wstręt, podczas gdy Moja doskonałość pociągać się coraz bardziej.

Wstępuj więc do Nieba po stopniach twojej niedoskonałości, chwytając za rękę Moją doskonałość. Ona jest dla ciebie, jako laska, na której się wspierasz i która podnosi cię z upadku. Posługuj się nią, a dojdziesz do upragnionego celu. Chodź teraz odczuwasz wyłącznie własne ograniczenia, Moja doskonałość już jest twoją własnością, bo Ja sam jestem twój i dla ciebie. Oddałem ci się bezgranicznie w Moim Synu na krzyżu i dziś należę do tych, którzy Mnie kochają.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VII

PAN JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. – J 14, 2-3

Bóg Ojciec: Patrz tylko na Mnie i ucz się ode Mnie. Pierwszym podmiotem własnej cierpliwości musisz być ty sama. Twoje wyrzuty: „Kiedy?”, „Już tak długo.”, „Ile jeszcze?” zastąp prostym wejrzenie w Niebo i nie pytaj więcej o czas. Nie masz nad nim władzy i nie zajmuj się nim. Zajmij się Mną samym. Ucz się cierpliwości od Cierpliwego.

Spójrz i przyjrzyj się, o jaką cierpliwość cię proszę. Przyjrzyj się Męce Mojego Jedynego Syna i pragnij takiej cierpliwości w znoszeniu twoich udręk i doświadczeń. Nie pytaj: „Jak długo?”, bo i On nie pytał Mnie o to. Módl się i ofiaruj mi błogosławiony czas próby, w którym dzielę się z tobą udręką. Świat chce się cieszyć teraz, a Ja chcę, aby człowiek cieszył się wiecznie po odbyciu próby, czy jest tej radości godny. Będziesz się cieszyć na wieki i wówczas Ja nie zapytam: „Jak długo?” i „Ile jeszcze?”. Nie powiem ci: „Wystarczy.” Teraz ty znoś wszystko i nie mów Mi: „Wystarczy”. Ja odmierzam i Ja wydzielam. Bierz i nie jęcz pod pręgierzem, ale zamknij twoje usta wobec świata, aby otworzyć je tylko dla Nieba. Niech Niebo dzieli z tobą twój jęk. Świat go nie podzieli i nie pojmie.

Zwracaj się ku Mnie, mówiąc o bólu i we Mnie szukaj cierpliwości, której ci brakuje. Twoje niepowodzenia i wady, których się wstydzisz, przynoszą ci wielką korzyść, ucząc cierpliwości i pokory. Wspomnij na twoje minione życie i zobacz w nim Moją łaskę. Miłość jest cierpliwa. Nie pyta, ale kocha. Naśladuj Mnie. Nie pytaj. Kochaj. To twoje zajęcie i twoje zadanie w tym życiu.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. – J 3, 35-36

Bóg Ojciec: Grzech został pokonany poprzez Ofiarę krzyżową Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a święci zostali kupieni dla Boga na mocy tej samej Ofiary. Kupieni – oznacza to, że wszelkie łaski potrzebne świętym zostały im dane na mocy zasług Jedynego Syna Bożego, który zszedł na Ziemię, aby cierpieć i zadośćuczynić za grzechy świata. Wszyscy zbawieni są zbawieni dzięki Jego Ofierze, bo wszystkie uczynki zbawionych nie mają przede Mną tej wartości, aby zbawić choć jedną duszę. Gdyby uczynki wystarczyły, Mój Syn nie musiałby cierpieć swej Męki. Kto więc szuka Zbawienia w sobie i w swoich czynach, odrzuca Mój zbawczy plan, w którym wydałem na świat Mojego Syna, aby był przebłagalnym Barankiem za wszystkie dusze. Wybrani osiągną Zbawienie na mocy zasług Chrystusa. Dla człowieka więc nie jest możliwym się zbawić, tylko Bóg zbawia. Dla człowieka pozostaje przyjąć Boży dar w pełni Jego doskonałości i wspaniałomyślność.

Skoro przyjmujesz Odkupienie i wierzysz, że Boska Krew spłaciła twoje winy, czeka cię Zbawienie, bo Zbawienie jest dla tych, którzy uwierzyli i przyjęli Moją Ofiarę. Nie samą wiarą jednak zdobywasz Niebo, ale Krwią Mojego Syna, którą przyjmujesz poprzez wiarę. Dla tego, kto wierzy, nie wystarczy uwierzyć słowem. Uwierzyć oznacza przyjąć naukę Tego, który zbawia. Nie inaczej otrzymasz usprawiedliwienie, jak tylko poprzez wylanie Boskiej Krwi w Sakramencie Pokuty i nie inaczej wypełnisz swoją duszę łaską, jak poprzez przyjęcie żywej Ofiary Mojego Syna w swoim sercu poprzez Sakrament Ołtarza i Komunię świętą. Wierzyć bowiem oznacza przyjąć z wiarą dar Odkupienia, przyjąć dar Odkupienia, oznacza pozwolić Mi, abym działał poprzez Moją żywą obecność na Ziemi w Moim Synu. Przyjmując więc Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie, pozwalasz Mu, żeby cię zbawiał.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IX

PAN JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. – J 14, 6-7

Bóg Ojciec: Lękasz się, że twoja słabość nie prowadzi do Nieba. Słusznie. Słabość nie jest drogą do Nieba. Drogą do Nieba jest Mój Syn. Jego zasługa jest jednak niezależna od twojej słabości. Zupełnie niezależnie od wszystkich twoich słabości Jezus przyniósł Mi doskonałą Ofiarę, która jest wynagrodzeniem za twoją słabość i twoje upadki. Chcę ci uświadomić, że jak wielka jest twoja słabość, tak wielka jest cena, jaka została za nią zapłacona. Tej Ofiary wystarczy, aby cię usprawiedliwić. Tajemnica Zbawienia polega raczej na umiejętnym korzystaniu z Ofiary, która została za ciebie złożona, nie na tworzeniu własnej. Twoja ofiara ma być podłączeniem się pod Ofiarę Odkupieńczą, jedyną Ofiarę, jaka przynosi Zbawienie.

Umiejętne korzystanie z tej Ofiary, polega na przyobleczeniu się w nią i podporządkowaniu jej całego życia człowieka. Przyobleczenie się w nią polega na zjednoczeniu swojego życia z życiem Mojego Syna, zarówno w sferze realnej jak i duchowej, na płaszczyźnie mistycznej i na płaszczyźnie relacji. Nie proszę was tylko o naśladowanie doskonałego człowieczeństwa Mojego Syna, ale również o przyjmowanie Jego życia w Komunii świętej i innych sakramentach. Pełne i świadome przyjmowanie zbawczej Ofiary Mojego Syna polega na nieustannym zwracaniu się myślą do Jego Ofiary i szukaniu usprawiedliwienia własnej niedoskonałości tylko i wyłącznie w tej Ofierze. Ofiara krzyżowa Mojego Syna powinna stać się dla was schronieniem, domem, w którym znajdujecie pokój, bo w Sercu Mojego jedynego Syna odnajdziecie zawsze miłosierdzie, które ma moc zupełnego przebaczenia win i kar.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. – J 10, 17-18

Bóg Ojciec: Być Bogiem nie oznacza być wszechmogącym i korzystać ze swej mocy. Być Bogiem oznacza tworzyć i brać odpowiedzialność za stworzenie. Ponieważ jestem i zawsze jestem, nie mając ani początku ani końca, stworzyłem ludzkość, aby była na Mój obraz i na Moje podobieństwo. Do tej ludzkości i dla niej zesłałem na świat Mojego Syna, aby zapłacił za grzech, który wylęgł się na poświęconej Mi ziemi. Odpowiedzialność za stworzenie, które uczyniłem, w Moim Synu sięgnęła szczytu i ukazała Moją Istotę wobec całego stworzenia. W Moim Synu zostałem obnażony. On jest Prawdą, która świadczy o Mojej Istocie i będzie o niej świadczyć już na wieki wieków. Jezus jest Bogiem. W Nim i poprzez Niego otrzymaliście Moją Boskość, pełnię szczęścia, mądrości i miłości.

Jezus jest Bogiem, którego możecie otrzymać, przyjąć poprzez wiarę i sakramenty, aby stał się jednością z naturą ludzką i wyniósł ludzkość do Mojego Bóstwa. Posiadając Jezusa, dusza ludzka musi trafić do Nieba. Nie ma znaczenia jej wielka słabość, bowiem posiadanie w duszy nieśmiertelnego Boga niezawodnie wyniesie duszę do wiecznej radości. Środek, który wam dałem, Moja Boskość w swej ludzkiej naturze, ma moc wynieść każdą ludzką duszę do Mojej chwały, nie dla mocy i zasług duszy, ale dla mocy i zasług Boga w Człowieku, na mocy Jezusa, Mojego Syna.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBIJANY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. – Łk 23, 33-34

Bóg Ojciec: Jestem Ojcem ukrzyżowanego Jezusa, waszego ofiarnego Baranka, który złożył Mi się w ofierze, ponieważ Go o to prosiłem. Jego Ofiara jest Moją Ofiarą. Cierpienie Boga jest cierpieniem całej Przenajświętszej Trójcy, chodź urzeczywistniło się w postaci Mojego Syna. Chciałbym, aby Moje dzieci wiedziały, że i Ja przyjąłem tę Ofiarę z miłości, która czyni Mnie zdolnym do przyjmowania ogromnego cierpienia. Nie oskarżajcie Mnie o okrucieństwo, ponieważ to właśnie dla was i za wasze grzechy musiała dokonać się ta Ofiara. Jej okrucieństwo jest odpowiednio wielkie do ogromu i obrzydliwości grzechów popełnianych przez świat. Sami więc powiększacie tę ofiarę.

Córko, Bóg zapragnął ofiary i ofiarował się, aby zadośćuczynić samemu sobie. Dokonałem tego dla was. Nie odłączajcie więc Ofiary krzyża od jego Ojca, ponieważ i Ja jestem na Golgocie, aby podtrzymywać Ofiarę Mego Syna. Cierpię w Nim i poprzez Niego. Nie odłączajcie Mnie nigdy od Mojego Syna, ponieważ jestem jedno z Nim i w Nim dokonałem najpiękniejszego objawienia Mojej natury. Jestem tam, gdzie jest Mój Syn, z tymi, którzy go kochają, z tymi, którzy opłakują Jego Mękę. On i Ja jedno jesteśmy i na Ziemi, i w Niebie.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. – Łk 23, 45-46

Bóg Ojciec: Siła do powstania z waszych upadków znajduje się w tym samym zdroju. Jeżeli pragniecie być zbawieni, przyjmijcie całym sercem Ofiarę Mojego Syna, włączcie w nią własne ofiary, choćby najmniejsze, ale świadome i składane z miłością. Najmniejsza ofiara złożona z miłością może przewyższyć wielkie ofiary, złożony z mniejszą miłością. Ludzie składają małe ofiary, bo są mali. Im mniejsza dusza, tym mniejszą ofiarę potrafi Mi złożyć, bo jest świadoma swojej nicości, a jednak świadoma małości własnych ofiar składa je z tym większą miłością.

Proszę cię o to, abyś zawsze w momencie zwątpienia, upadku, pokusy, patrzyła na krzyż i w nim szukała usprawiedliwienia i łaski. Otrzymasz łaskę do powstania i oddalenia wszelkich pokus, kiedy uświadomisz sobie, jak wielka jest Moja miłość i jak wielkie miłosierdzie wobec twojej słabości, że nie zawahałem się złożyć najstraszniejszej Ofiary za twoją duszę.

Posłuchaj Mnie, miłosierdzie, którym cię obdarzam, wykracza poza twoje wyobrażenie o miłosierdziu. Wiesz doskonale, że skoro nie oszczędziłem Mojego Jedynego Syna dla ciebie, nie będę się dostał, kiedy przyjdziesz przepraszać Mnie za twoje grzechy, ale wybiegnę ku tobie dalece wcześniej, niż ty zdołasz do Mnie dojść. Patrząc na krzyż, zrozumiesz, co oznacza Moje miłosierdzie. Rozważaj Mękę Mojego Syna i czerp z niej nieustanną nadzieję, że twoja dusza jest już odkupiona, a ty, przyjmując tę Mękę i odżywiając się nią, zostaniesz usprawiedliwiona i zjednoczona z tą Najwyższą Ofiarą, aby zmartwychwstać do życia w wiecznej chwale.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. – J 8, 28

Bóg Ojciec: Poprzez Mojego Syna ofiarowałem światu wszystko, obnażyłem się i wydałem swe Ciało za wasze ciała, aby ich grzech został zgładzony. Tak się stało. Syn Człowieczy został na Ziemi jako Miłość, pod postacią Chleba i Wina, którymi karmię was, abyście mając życie w sobie, nie umarli, ale dotrwali w ciemności do czasu, kiedy wezwę wasze dusze do światła. Jezus nie zmienił jednak Prawa, ale je wypełnił. Nie usunął sprawiedliwości, ale jej zadośćuczynił. Teraz więc, kiedy człowiek poznał Mojego Syna, mogłem ukazać mu Moje ojcostwo, ponieważ Jezus poprzez bramę swojego Serca przeprowadził do Mnie Moje wybrane dzieci, wszystkich, którzy zechcą do tego Serca wejść.

Poprzez swoje cierpienie, Mój Syn, odwieczne Słowo Boże, wydobył z czeluści śmierci dusze ludzi, wykupując je za cenę swojej Krwi, spłacił zupełnie ich długi i zwrócił Mi je jako nieskalane potomstwo. Odtąd pragnę, aby dusze, za które Mój Syn zapłacił najwyższą cenę, wołały do Mnie imieniem Ojca, ponieważ prawdziwie jestem waszym Ojcem, a Jezus, Najwyższy Bóg, zjednoczony ze Mną i Duchem Świętym w Przenajświętszej Trójcy, wasz Odkupiciel, jest waszym Bratem. Kiedy ta cena została spłacona, Moje Serce otwarło się dla was i pozostaje otwarte. Odtąd wzywam was z miłością, nie jako Ten, który wymierza sprawiedliwość, ale jako Ten który kocha. Jestem przepełniony pragnienie bycia kochanym. Miłość pragnie jednego – wzajemności. Objawiłem się wam jako Miłość w postaci Mojego umiłowanego Syna i wciąż przychodzę, aby być pośród was jako Miłość.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. – J 4, 23-24

Bóg Ojciec: Wprowadziłem pokój pomiędzy człowiekiem i Bogiem, składając sam sobie Ofiarę w Moim Synu. Ofiara ta zachwyciła Mnie tak bardzo, że przebaczyłem ludzkości wszystko i w swoim zachwycie okazałem Moją niezmierzoną hojność, ofiarując wszystko Bogu – Człowiekowi – Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Człowiek został odkupiony i uniewinniony mocą zasługi Jedynego Człowieka, który zstąpił z Nieba, aby cierpieć. Posiadając naturę Boską, oddalił się od niej, aby przyjąć jej doskonałe szczęście dopiero po odsłużeniu i odcierpieniu swojego człowieczeństwa. W ten sposób Bóg zjednoczył się z człowiekiem, aby człowiek mógł zjednoczyć się z Bogiem.

Mój Syn zapłacił za grzech. Wy jednak, musicie zadośćuczynić za odrzuceniem Mojej Ofiary. Złożyłem ją w ludzkim ciele Mojego Syna za wszystkie ludzkie dusze. Okazałem światu wspaniałomyślność i dokonałem wszystkiego, dokonałem pełni Odkupienia i usprawiedliwienia. Kto jednak zadośćuczynieni za odmowę przyjęcia Mojej Ofiary, Ofiary tak wielkiej, przepełnionym wszelkim możliwym bólem i cierpieniem?

Córko, Moja Ofiara wystarczyłaby za cały świat i zbawiłaby cały świat, gdyby świat ją przyjął i w niej się zanurzył, ale świat jej nie przyjął, co gorsza, Moja doskonała Ofiara jest umniejszana niedoskonałością człowieka, który w swojej pysze pragnie ją sprawować ku własnej chwalę. Moja Ofiara żąda ofiary. Pragnę zadośćuczynienia za niezrozumienie Mojego zamysłu i nie przyjęcie Mojej Ofiary przez świat. Jest ona przyjęta przez wiele dusz, ale Ja złożyłem ją za wszystkie dusze. Pragnę, aby świat wynagradzał Mi to odrzucenie.

Któryś za nas cierpiał rany…

ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!” – Łk 15, 21-22

Bóg Ojciec: Z szatanem łączyć cię tylko piętno jego upadku, którym ugodził twoją pierwszą matkę. Nosisz tę bliznę, córko, ale nie jesteś już w jego mocy, ponieważ Mój Syn przerwał te pęta i uwolnił cię. On wszedł do samego piekła ludzkich namiętności, do najniższych pułapów ludzkiej natury, aby ją wywyższyć, oczyścić i unieść na sam szczyt Mojej chwały. Stamtąd wydobył dla Mnie wszystkie dusze, a wraz z nimi i twoją duszę, córko, twoją duszę przyniósł na swoich ramionach i złożył ją u Moich stóp. Ja ją stamtąd podniosłem i posadziłem na Moich kolanach, abyś była Mi córką, a Ja tobie Ojcem na wieki. Amen.

Modlitwy w intencjach Papieża dla uzyskania odpustu:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Wierzę w Boga…

Po odprawieniu Drogi krzyżowej można/warto przyjąć Duchową Komunię Św.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 20 pozycji do rozważania

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...