Aktualności

2014-07-01 15:48

UROCZYSTOŚĆ NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

EWANGELIA  (J 6, 53–57)

Kto spo­ży­wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wiecz­ne

 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spo­ży­wa­li Ciała Syna Człowieczego i nie będzie­cie pili Krwi Jego, nie będzie­cie mie­li życia w sobie. Kto spo­ży­wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wiecz­ne, a Ja go wskrze­szę w dniu osta­tecz­nym. Ciało moje jest praw­dzi­wym pokar­mem, a Krew moja jest praw­dzi­wym napo­jem. Kto spo­ży­wa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyją­cy Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo­ży­wa, będzie żył prze­ze Mnie. 

 

Modlitwa

Ojcze, przez Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Baranka ofiarowanego na krzyżu, odkupiłeś nas, uświęciłeś i uczyniłeś z nas lud kapłański: † spraw, niech wszyscy ludzie przyjmą dar Twojej miłości, * sprawują go w radości Ducha i gaszą pragnienie w kielichu eucharystycznym, który jest znakiem Twojego Przymierza i błogosławieństwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.