Aktualności

2022-06-30 16:11

Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – 1 lipiec

EWANGELIA  (J 6, 53–57) – czytania

KTO PIJE MOJĄ KREW, MA ŻYCIE WIECZNE

ks. Daniel Mokwa 

Właściwy obieg krwi w organizmie jest oznaką zdrowia i życia. W Starym Testamencie czy­ta­my, że życie jest we krwi. A ponieważ życie należy do Boga, dlatego nigdy nie moż­na było spo­ży­wać krwi zwie­rząt, aby nie zawłasz­czać życia. Kiedy Jezus zapew­nia, że Jego Krew jest praw­dzi­wym napo­jem, Jego sło­wa nie zosta­ły wła­ści­wie zro­zu­mia­ne, co skut­ko­wa­ło opusz­cze­niem Go przez wie­lu.

 

Podczas ostat­niej wie­cze­rzy Jezus, za pośred­nic­twem chle­ba i wina, kon­se­kro­wa­ne­go przez Niego, praw­dzi­wie daje swo­je Cia­ło do spo­ży­cia a Krew do picia. Podczas eucha­ry­stycz­ne­go Miste­rium zosta­je nam ofia­ro­wa­na Krew Kalwarii jako krew życia, życia Chrystusa, któ­re sta­je się naszym życiem.

 

A zatem nie jest wystar­cza­ją­ce to, że Krew Chrystusa zosta­ła prze­la­na na krzy­żu; że zosta­łem Nią obmy­ty pod­czas chrztu; że Jej oczysz­cza­ją­ca moc uspra­wie­dli­wia mnie pod­czas spo­wie­dzi; jest koniecz­ne, abym pił Krew Chrystusa pod­czas Eucharystii w Komunii świętej.

 

Jezu, pragnę jak najczęściej przyjmować Twoją Krew i Ciało w Komunii św., która jest zadatkiem życia wiecznego dla mnie.

czytaj więcej...