Aktualności

2018-09-03 13:44

Orędzia o Małżeństwie. MAŁŻEŃSTWO JAKO POWOŁANIE DO UDZIAŁU W AKCIE STWÓRCZYM BOGA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

Św. Agnieszka: Wiesz, że unikałam małżeństwa i ślubowałam moją miłość tylko Bogu samemu. To było moją wielką siłą, bo za taką ofiarę dusza otrzymuje wielkie łaski. Są jednak dusze powołane do małżeństwa, aby Bóg w nich powoływał do życia innych ludzi. Małżeństwo jest więc szczególnym darem, w którym Bóg dzieli się z człowiekiem swoim aktem stwórczym. Na początku Bóg wyjął z Adama żebro i ukształtował z niego kobietę /Rodz 2, 21/. Teraz z niej wydobywa kolejnych ludzi, abyśmy wszyscy stanowili jedną rodzinę ludzką. Ten akt stwórczy widoczny jest jeszcze bardziej poprzez podobieństwo fizyczne i duchowe, jakie dzielimy z naszymi rodzicami.

 

Rodzina jest najmniejszą formą wielkiej ludzkiej rodziny, obejmującej cały świat i wszystkich ludzi. Role członków rodziny są odwzorowaniem doskonałych relacji, które zapoczątkował Bóg, stwarzając człowieka. Mężczyzna jako głowa rodziny jest powołany do zainicjowania aktu stwórczego, a kobieta, jako jego żona, do wykonania jego woli, przyjęcia potomstwa, którym obdarzył go Bóg na obraz i podobieństwo mężczyzny, aby było kością z jego kości /Rodz 2, 23/. Kobieta przyjmując wolę swojego męża, dzieli z nim powołanie na świat nowego człowieka własną duszą i ciałem, aby człowiek, którego stwarza Bóg, wynagrodził jej pokorne posłuszeństwo, przyjmując z niej ciało i usposobienie. W ten sposób mężczyzna i kobieta zostają związani przez akt stwórczy nowym ciałem i nową duszą, którą obdarza ich Bóg. Kształtowanie nowego człowieka i uczenie go miłości do Boga zostaje powierzone nowym rodzicom, aby jak Bóg zechciał uczyć pierwszych rodziców rozróżniać dobro i zło, jako nieposłuszeństwo Woli Bożej, tak oni uczyli swoje potomstwo w Jego imieniu. 

 

To powołanie jest wielkim zaszczytem i zaufaniem ze strony Boga. Aby człowiek był zdolny wykonać je z Wolą Bożą, Bóg ustanowił Sakrament Małżeństwa, który uzdalnia małżonków do naśladowania Boga w Jego przymiotach i ochrania ich osoby przed zranieniem i złym wykorzystaniem ich najitymniejszych i najdelikatniejszych uczuć. Każdy człowiek jest powołany do życia przez Boga dla wykonania Jego dobrej Woli. Zadaniem rodziców jest ukierunkować nowego człowieka na odnalezienie i wykonanie tej Woli, która poprzez jego istnienie przyniesie dobro i błogosławieństwo światu, bo poprzez powołanie każdego człowieka do życia Bóg pragnie obdarzyć dobrem wszystkich innych ludzi i udoskonalić swoje zranione dzieło, aby powróciło do stanu swojej pierwotnej doskonałości i świętości.  Sakrament Małżeństwa ustanowiony został dla łask, jakich potrzebują małżonkowie do wypełnienia Woli Boga. Ukształtowany przez nich człowiek przyniesie bowiem światu błogosławieństwo albo przekleństwo, przyspieszy uzdrowienie świata albo je oddali, będzie dla innych ludzi aniołem Zbawienia lub potępienia, zrealizuje plan Boga lub go oddali od świata, a wraz z nim szczęście i pokój, jakim Bóg chce obdarzyć człowieka. 

 

Rodzina kształtuje człowieka w imieniu Boga. Od jej relacji z Bogiem zależą przyszłe losy człowieka. Choć Szatan zawsze czyha na dusze i kusi je bez końca, zadaniem małżonków jest nauczyć swoje potomstwo rozpoznawania dobra i zła. Jeżeli wypełnili swoje zadania zgodnie z Wolą Bożą, nie ponoszą odpowiedzialności za złe wybory swojego dziecka. Jeżeli jednak nie spełnili do końca Woli Bożej i złe wybory ich potomstwa wynikają z ich złych wyborów lub zaniedbań, ponoszą pełną odpowiedzialność za lekceważenie swojego powołania. Chwała dzieci przynosi chwałę rodzicom niezależnie od ich postępowania, ale chwała rodziców warunkuje chwałę dzieci. Odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicach aż do śmierci dziecka, choć w pierwszym okresie ich życia jest największa, bo najbardziej brzemienna w skutki. 

 

Mężczyznę i kobietę, którzy pragną przyjąć to zaszczytne i odpowiedzialne zadanie, Bóg obdarza swoim błogosławieństwem, w którym On sam poprzez kapłana udziela im prawa i zdolności do powołania na świat potomstwa, i łask, jakich potrzebują do naśladowania Go w swojej rodzinie. Ich ciała stanowią odtąd jedno ciało, aby z niego, jak kiedyś z ciała Adama, powstał nowy człowiek, który będzie we wszystkim podobny do nich i będzie ich radością, nosząc ich podobieństwo w sobie. Mężczyzna i kobieta stanowią odtąd jedną całość, choć są dwoma osobami, jak jeden jest Bóg, choć w Trzech Osobach. Związani tak silnym i nierozerwalnym węzłem Bożego błogosławieństwa mają za zadanie naśladować Boga, upodobniając we wszystkim i łącząc swoją wolę, aby nie było wśród nich sprzeczności i podziałów. Tak Trzy Osoby Boskie posiadają jedną Wolę, tak małżonkowie mają posiadać jedną wolę. Jak Chrystus posiadał dwie natury różne sobie, tak małżonkowie stanowią jedno ciało, mimo różnych natur. Jak Chrystus i Kościół stanowią jedno Ciało, tak mężczyzna poślubiając kobietę, łączy się z nią w jedno ciało i trwa z nią złączony, choćby nie wiem ile miało go to kosztować, bo jak Chrystus oddał swoje życie za swoją Oblubienicę, tak mąż winien kochać swoją żonę, poświęcając dla niej swoje życie. Jak męczennicy oddali swoją krew Chrystusowi, tak żona winna oddać się mężowi. 

 

Miłość ludzka nie jest doskonała, ale połączona z Boską Sakramentem Małżeństwa jest zdolna do doskonałego naśladowania miłości Boskiej. Sakrament Małżeństwa jest umiejętnością Ducha Świętego, który jest Miłością Ojca i Syna. Poprzez ten sakrament Duch Święty zstępuje na małżonków i daje im miłość Ojca i Syna, aby zrodzili ją dla świata, pomnażając łaski Ducha Świętego w świecie poprzez swoje błogosławione potomstwo. Duch Święty rodzi w nich i poprzez nich, aby uczynić wszystko miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym. Amen. 

 

Powrót do ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PONIEDZIAŁEK dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci…

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

Cierpienia rozwodników po śmierci

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...