Aktualności

2022-10-06 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Konsekwencje grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Wiesz, czym jest grzech nieczysty w swej istocie? Sprzeciwianiem się Woli Boga i zwróceniem w swych pragnieniach w stronę ziemi i cielesności. Wyrzeczenie się Boga i Jego Woli, odrzucenie Jego Miłości, bo tym są Przykazania, owocuje utratą łaski uświęcającej i błogosławieństwa Bożego. Człowiek, który upadła w grzech, musi ponieść konsekwencje, a konsekwencje grzechu to zawsze ból, cierpienie fizyczne i moralne.

 

Grzech wprowadza rozłam pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Człowiek układa swoje życie według prawideł grzechu, nie według Woli Bożej. Z tego powodu cierpią nie tylko uczestnicy grzechu, ale również wszyscy, którzy są związani w jakikolwiek sposób z osobą, która grzeszy. Mam tu na myśli rodziny, małżonków, dzieci, współpracowników, pracodawców, aż do szerokich konsekwencji upadku w grzech, które dotykają całego Kościoła świętego i całego świata.

 

Nieczystość upadla człowieka, to znaczy odbiera mu poczucie własnej godności i szacunku do siebie samego. Człowiek ma świadomość, że jest stworzony do rzeczy wyższych, a w swoim sercu pragnie miłości i czystości. Pod wpływem świata zaczyna jednak zwracać się do swoich niskich instynktów i jeśli nie wypowie im wojny zgodnie z nauczaniem Kościoła, wkrótce staje się ich niewolnikiem. Ogromne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie do tej walki przez rodziców. Uświadomienie dzieciom, co obraża Boga i co jest złem. Nie chodzi tu o tłumaczeniem dzieciom dziedzin przeznaczonych dorosłym, ale o wychowanie ich w czystości obyczajów, przyuczanie ich do wstydliwości i szacunku do ludzkiego ciała jako świątyni Ducha Świętego.

 

Dzieci od wczesnego dzieciństwa powinny być przyuczane do noszenia przyzwoitego stroju, aby nauczyły się chronić przed złymi spojrzeniami. Później, kiedy same będą decydować o swoim stroju, naturalna wstydliwość będzie je chronić przed grzechem zgorszenia. Grzech nieczystości może powstrzymać tylko łaska Boża i wychowanie w wierze. Ludzkość pozostawiona sama sobie rozwija wszelkie formy nieczystości, bo pozostawiona sama sobie jest w rzeczywistości pozostawiona na pastwę Szatana, który pragnie odebrać człowiekowi godność i podobieństwo Boże.

 

Grzech nieczystości prowadzi nie tylko do utraty własnej godności, ale także do utraty naturalnego szacunku względem innych ludzi. Zamiast postrzegać człowieka jako tajemnicę łaski i obecności Bożej, człowiek nieczysty widzi go jako istotę cielesną i nie boi się wzrokiem bezcześcić świątyni Ducha Świętego. Bowiem każdy człowiek, nawet ten, który nie szanuje siebie i poprzez nieodpowiedni strój odbiera sobie szacunek innych ludzi, jest stworzony na obraz Boży i przeznaczony do godności prawdziwie Boskiej, do bycia świątynią Ducha Świętego.

 

Za nieodpowiednie ubranie dzieci winę ponoszą rodzice, którzy odpowiadają za nienauczenie swoich dzieci wstydliwości. Ten brak nauki owocuje później. Nie tylko dorośli padają ofiarami grzechu nieczystości, ale także dzieci. Winę za to ponoszą dorośli, którzy nie chronią własnych dzieci i uczą je zupełnej bezkarności i swobody w ubiorze. Później dzieci przestają być dziećmi, ale ich zachowanie nie nosi w sobie żadnych znamion odpowiedzialności.

 

Grzech nieczysty prowadzi do wszelkiego rodzaju wynaturzeń. Im dalej od Boga, tym większe wypaczenie dusz, a co za tym idzie – obyczajów. Za zezwierzęcenie społeczeństwa XXI wieku odpowiada ogólnoświatowa propaganda, mająca na celu ubezwłasnowolnić ludzkość. Jest to cel dokładnie odwrotny temu , jaki Ja wyznaczyłem ludzkości, obdarzając ją w akcie stwórczym wolna wolą. Wolna wola człowieka jest szczytem miłości Boga. Nie pojmujecie tego i nie cenicie tego największego daru, który odróżnia człowieka od innych istot i daje mu podobieństwo Boże. Walka z wolną wolą człowieka jest zorganizowaną forma zła, w której Szatan za wszelką cenę chce pozbawić ludzi godności dzieci Bożych i dziedzictwa wiecznego szczęścia, które jest przeznaczone człowiekowi. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...