Aktualności

2018-06-19 04:00

Oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ PIERWSZY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, Królu Polski, przyjmij moje pokorne dziękczynienie za łaskę Twojego Królowania w mojej rodzinie i w moim domu. Pragnę już na zawsze czcić Cię i uwielbiać jako mojego Króla. Rządź mną i moją Ojczyzną Polską według Twojej Woli. Jako Polak oddaję Ci się w niewolę z miłości. Posługuj się mną, aby każde polskie serce uwielbiło Cię i wywyższyło poprzez Intronizację, a nasza Ojczyzna oddała Ci chwałę, wywyższając Twoje Prawo. Amen.

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z 1 KSIĘGI KRONIK

Teraz więc, Boże nasz, dzięki Ci składamy i wychwalamy przesławne imię Twoje. Czymże ja jestem i czym jest lud mój, żebyśmy Ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak cień na ziemi [mijają] bez żadnej nadziei.

Potem Dawid rzekł do całego zgromadzenia: «Błogosławcież Pana, Boga waszego». I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga swych przodków, klękając i oddając pokłon do ziemi w hołdzie Panu i królowi (1 Krn 29, 13-15, 20).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Kiedy zwyciężę w każdej duszy, zaprowadzę Moje Królestwo. Jest Królestwo na Ziemi, w którym króluję poprzez Mojego Ducha i w nim sprawuję Moją Władzę, odbierając chwałę. W obecnym stanie jest tak bardzo osłabione. Serce Mojej władzy bije coraz wolniej, a to dlatego, że zabrakło mu tych, którzy dbali o jego zdrowie. Kościół święty jest obrazem Mojego Królestwa na Ziemi, ale króluję w nim na tyle, na ile króluję w jego członkach. Kościół nie jest martwym tworem, więc i Królestwo Moje nie jest stałe. Upada i powstaje w każdym ze swoich członków. Poprzez powstanie każdego z nich zapragnąłem zapanować nad całym światem, rozlać Mojego Ducha w narodach. Teraz jednak narody przejrzały Mój plan i walczą z Moim Królestwem na Ziemi. Nie pokonają go, ale zmuszą do ucieczki. Moje Królestwo powstanie  jednak poprzez ofiarę i zapanuje nad całym światem. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Moje dziecko, przychodzisz do Mnie z nadzieją, że uratuję świat. Gdyby ludzie wierzyli, że poprzez modlitwę rzeczywiście mogą poprawić los świata i swój własny, świat byłby uratowany, ale tak niewielu wierzy, Moja córko. Objawiam się właśnie dlatego, abyście poznali, że jestem rzeczywista i że Mój tytuł: „Królowa Polski” to nie napis wykreowany przez artystę, to nie pobożne życzenia waszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została Mi nadana na mocy prawa obowiązującego w waszym kraju wiele lat temu. Dopóki nie zostanę pozbawiona Mojego tytułu również na mocy prawa, jestem waszą Królową. Dlatego nie jest Mi obojętny los Mojego narodu. Chcę wam przypomnieć o tym tytule, bo wypowiadacie go ustami, ale nie sercem. Wypowiadanie go sercem oznacza uznanie Mojej władzy i mądrości oraz prawa do kierowania waszym narodem. 

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

RYCERSKA LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA RYCERZY CHRYSTUSA KRÓLA

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).          Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 

1. Jezu Chryste Królu, którego godność jest królewska i Boska, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

2. Jezu Chryste Królu, który swoje Królestwo zdobyłeś w pocie i łzach,

3. Jezu Chryste Królu, ceną za to Twe Królestwo była cena Twojej Krwi,

4. Jezu Chryste Królu, który jako Król zstąpiłeś z Nieba,

5. Jezu Chryste Królu, który jako Król zostałeś namaszczony przez swego Ojca,

6. Jezu Chryste Królu, przyjąłeś wyrok ludzki, aby wypełnić rozkaz Boski,

7. Jezu Chryste Królu, człowiek nie był w stanie pojąć tajemnicy Twego Królestwa,

8. Jezu Chryste Królu, Twoje Królestwo przerasta potęgą, mocą i bogactwem wszelkie ludzkie królestwa,

9. Jezu Chryste Królu, Ty objawiłeś swe Królestwo prostaczkom, 

10. Jezu Chryste Królu, który żądasz od nas, abyśmy naśladowali Twoje poniżenie, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

11. Jezu Chryste Królu, Ty objawiasz tajemnicę swego Królestwa sercom czystym,

12. Jezu Chryste Królu, ty jesteś Królem wszystkiego, cokolwiek istniało,  istnieje i istnieć będzie,

13. Jezu Chryste Królu, Ty zapragnąłeś nauczyć nas pokory, stając się w oczach świata śmieciem i szaleńcem o niebezpiecznych fantazjach,

14. Jezu Chryste Królu, Twój majestat pokryła kpina,

15. Jezu Chryste Królu, zostałeś wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłeś się nosić miano Króla,

16. Jezu Chryste Królu, zostałeś wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłeś się wjechać do Jerozolimy jako Król,

17. Jezu Chryste Królu, Królestwo Twoje nie wywodzi się z tego świata,

18. Jezu Chryste Królu, bramy do Nieba otworzyła Twoja Krew,

19. Jezu Chryste Królu, ta Krew to krew Króla i Najwyższego Kapłana,

20. Jezu Chryste Królu, Twoja Krew wytrysnęła na chwałę Bożą, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

21. Jezu Chryste Królu, Twa Krew oddała cześć Twojemu Ojcu w Niebie,

22. Jezu Chryste Królu, bez wyrzeczenia się Twojej chwały na Ziemi, nie zaprowadziłbyś nas do Nieba, 

23. Jezu Chryste Królu, bez wyrzeczenia się Twojej chwały na Ziemi, nie objawiłbyś nam Twojego Królestwa,

24. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś Królem, który króluje nad wszystkim, 

25. Jezu Chryste Królu, który objawiasz nam Prawdę, dając świadectwo własnej Krwi,

26. Jezu Chryste Królu, po za Tobą nie ma Prawdy i prawdziwego Króla,

27. Jezu Chryste Królu, nigdy nie będzie innej Prawdy ani innego Króla po za Tobą, 

28. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś jedynym Królem, który zbawia,

29. Jezu Chryste Królu, Małżonku nasz, który przyjąłeś Krzyż Zbawienia,

30. Jezu Chryste Królu, Ty jesteś Królem, który zmienił swe berło na Krzyż, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

31. Jezu Chryste Królu, Twoja władza nad duszami objawia się właśnie w Krzyżu,

32. Jezu Chryste Królu, Krzyż jest berłem Twojej sprawiedliwości,

33. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż zjednuje Zbawienie nam grzesznikom,

34. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż spłaca długi nam grzesznikom,

35. Jezu Chryste Królu, Krzyż Twój zjednuje łaskę dla tych, co upadają przed Nim, 

36. Jezu Chryste Królu, dla tych, co odrzucają Twój Krzyż, jest on berłem sprawiedliwości,

37. Jezu Chryste Królu, tym, co odrzucają Twój Krzyż, wyznacza on sprawiedliwy los,

38. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż nie jest drzewem, ale Wolą Twojego Ojca,

39. Jezu Chryste Królu, sprawiedliwość Twojego Krzyża jest sprawiedliwością Twojego Ojca,

40. Jezu Chryste Królu, w dniu naszego Sądu Krzyż Twój będzie berłem Twojej chwały, zmiłuj się nad nami i przyjdź, nasz Królu!

41. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż skrywa Twoją moc i władzę nad światem widzialnym i niewidzialnym,

42. Jezu Chryste Królu, Twój Krzyż jest Twoim insygnium władzy nad światem ciemności,

43. Jezu Chryste Królu, kiedy Ty wznosisz ten Krzyż, Piekło drży i czeźnie,

44. Jezu Chryste Królu, Krzyż w ręku kapłana jest jego siłą do walki z całym światem zła, 

45. Jezu Chryste Królu, Krzyż w ręku kapłana jest jego znakiem władzy nad duszami,

46. Jezu Chryste Królu, w Krzyżu jest ukryta Twoja wielka godność i moc jego Króla,

47. Jezu Chryste Królu, w Krzyżu, przez Krzyż i z Krzyża będziesz sądził świat.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie./bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjmij, Panie, wonność tej modlitwy składanej Ci jako dziękczynienie za łaskę wypełnienia Twojej świętej Woli względem Polski i uroczyście ogłoszenie Jezusa Chrystusa naszym Królem i Panem. Spraw, prosimy, aby nasza Ojczyzna pod rządami Twojego Syna rosła w sile i mocy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Chrystus Wodzem

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,
Chrystus, Chrystus Władcą nam!

 

1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie,
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.   Ref: Chrystus Wodzem…

 

2. Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.    Ref: Chrystus Wodzem…

 

3. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:
Ojcu Synowi Duchowi Świętemu.      Ref: Chrystus Wodzem…

 

4. Jak od początku była tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.    Ref: Chrystus Wodzem…

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Ostatni upadek jest zwykle najcięższy. Po nim przychodzi śmierć. Jednak nawet on nie jest krokiem w tył ani nie oznacza ostatecznego upadku. Wciąż jest tylko etapem na drodze ku górze. Kiedy starszy człowiek upadnie, często to oznacza kres jego drogi. Wydaje się, że nie ma już nadziei, bo jego siły się skończyły i jedyne co jest pewne, to śmierć, która wieńczy koniec ludzkich sił. To jest jednak perspektywa ludzka. Bóg widzi inaczej. Widzi duszę na ostatnim szczeblu drabiny do Nieba. Na Ziemi upada, a naprawdę, w rzeczywistości wiecznej, wykonuje ostatni decydujący krok ku górze, wstępuje na ostatni stopień ku szczęściu. Dusza ta pozornie ponosi klęskę, w istocie jednak przestępuje próg dzielący człowieka od Boga. N tym ostatnim etapie Bóg doświadcza człowieka upokorzeniem i ukazuje Mu, że nic nie dokonuje się bez Jego łaski. To lekcja wielkiej pokory, tak niezbędna dla wszystkich, którzy mają wstąpić do Nieba. Bożą mocą dokonuje się to, co ludzką siłą dokonać się nie może.

 

Moja droga do niebieskiej chwały, Droga krzyżowa, jest obrazem waszej drogi do chwały i obrazem drogi Moich dzieł przygotowanych dla świata. Wśród tych dzieł największym i ostatecznie wieńczącym wszystkie Moje wysiłki jest dzieło ustanowienia Mojego Królestwa na Ziemi i wywyższenia Mojej władzy ponad narodami jako jedynej słusznej i sprawiedliwej. Uznanie Mojej władzy przez poszczególne narody przyniesie wyzwolenie i oczyszczenie świata spod władzy zła. Ostatecznie zwycięstwo dobra nad złem. Również ta droga jest drogą Krzyża i towarzyszy jej wielkie cierpienie i wile, wiele przeszkód. Cierpienia te są jednak warte przyszłej chwały i warto je ponieść aż do końca. Kiedy będzie się wam zdawało, że ponieśliście ostateczną klęskę, a Moje dzieło w waszym narodzie upadło, będzie to zaledwie obraz trzeciego upadku, po którym następuje interwencja Boża. Ja sam mocą Boską podniosę Moje dzieło i Ja sam je dokończę, aby nikt nie przypisał sobie Bożej zasługi.

 

Kiedy Moje ludzkie siły opuściły Mnie zupełnie i gotów byłem na śmierć z ludzkiej słabości, Moja Boska natura zjednoczona z Wolą Mojego Ojca ukazała światu Oblicze Mojego Ojca, Oblicze Miłości, która przewyższa ludzka nędzę. Od tej chwili już jako miłość była Moją siłą. Moje ludzkie ciało odmówiło Mi posłuszeństwa, ale miłość, która Mnie przepełniła nadludzką siłą, pozwoliła Mi powstać i dokończyć dzieło Mojego Ojca. Niech ta miłość, która tryumfuje nad ludzkim upadkiem, będzie waszą nadzieją w dniu Mojego statecznego upadku, który będzie zwiastunem Mojego ostatecznego zwycięstwa. Amen. 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, przyjęliśmy Twoją Wolę poprzez oddolną Intronizację w naszej rodzinie. Przyjmij teraz wszystkie nasze siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty o uratowanie i rozszerzenie Twojego Królestwa na Ziemi, a szczególnie w naszej Ojczyźnie Polsce. Amen. 

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska po 360 latach od obrania za swoją Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała z pełną świadomością poprzez Intronizację narodową wyboru Twojego Syna na Króla Polski. Dozwól, prosimy, żeby Ojczyzna nasza swoim przykładem przyczyniła się do przeprowadzenia Intronizacji we wszystkich państwach na całym świecie, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

K. Chryste, eleison.

W. Chryste, eleison. Chryste, eleison.

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...