Aktualności

2018-06-26 04:00

Oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ ÓSMY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, Królu Polski, przyjmij moje pokorne dziękczynienie za łaskę Twojego Królowania w mojej rodzinie i w moim domu. Pragnę już na zawsze czcić Cię i uwielbiać jako mojego Króla. Rządź mną i moją Ojczyzną Polską według Twojej Woli. Jako Polak oddaję Ci się w niewolę z miłości. Posługuj się mną, aby każde polskie serce uwielbiło Cię i wywyższyło poprzez Intronizację, a nasza Ojczyzna oddała Ci chwałę, wywyższając Twoje Prawo. Amen.

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z APOKALIPSY ŚW. JANA

I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki» (Ap 15, 2-4).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Jestem Królem wszystkich narodów. Kto tego nie uznaje, pogrąża się w ciemności i skazuje swoje państwo, swój lud na zagładę. Zapowiedziałem wam, ostanie się tylko jeden Król i tylko jedno Królestwo, jest to Królestwo Prawdy. Kto tego Królestwa nie uzna, nie odda pokłonu jedynemu Królowi, ten nie może być ocalony spośród ludów Ziemi. Słuchajcie teraz, badajcie pisma, nie odrzucajcie Mojej Woli przez wzgląd na swoje poglądy, na swoje lęki i swoją zarozumiałość. Schylcie głowy przed Moją potęgą i zobaczcie Moją sprawiedliwość. Ogłaszam wam Moje powtórne nadejście, ale jak niegdyś, tak i teraz nie jestem mile widziany na Ziemi. Wzywajcie Mnie, bo dla tego, kto Mnie wzywa, będę wybawieniem, dla tego, zaś, kto nie chce, abym nadszedł, okażę się sprawiedliwym Sędzią i będę sądził bez miłosierdzia. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Polska ma za zadanie ukazać tę prawdę światu i jako pierwsza znaleźć ocalenie, uznając Chrystusa Zbawicielem swoim Królem, a tym samym przyjmując Jego Wolę i Jego władzę. Dzięki temu znajdą ocalenie ci, którzy schronią się w jej granicach, a w swoich sercach uznają Boga za swego Króla. Módlcie się o to, aby tak się stało, bo w tej łasce pozostają uśpione kolejne łaski i cały świat jest ich spragniony. Jezus nie będzie karał swoich poddanych, ale w dzisiejszym świecie ma ich zbyt mało. Dzięki Intronizacji całe narody zostaną poddane Bogu. Módlcie się o pokorę dla świata. Błogosławię was wszystkich. Amen. 

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).            Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Boże, nasz Niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swego Syna na wszystkie czasy, – króluj w naszych sercach.
Boże, Synu, Jezu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i najwyższy Królu, 
Boże, Duchu Święty, który ponownie zostaniesz zesłany na nas w wielkiej obfitości,  
Trójco Święta, w Trzech Osobach Jedyny Boże, w pięknie Wiecznej Jedności, 

O Jezu, nasz Wieczny Królu, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, najmiłosierniejszy Królu,
O Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia,
O Jezu, który ofiarowałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu Sakrament Spowiedzi,
O Jezu, Królu pełen miłości, który obdarzasz nas  swą uzdrawiającą łaską,
O Jezu, nasz eucharystyczny Królu,
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,
O Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
O Jezu, Królu i Władco wszystkich narodów,
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego,
O Jezu, Królu pełen współczucia dla swym poddanym, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu od którego wszelka władza pochodzi,
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy,
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie pochodzi z tego świata,
O Jezu, Królu, którego Najświętsze Serce z miłości do ludzi się wyniszczyło,
O Jezu, Królu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą,
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową, aby była nam najdroższą Matką,
O Jezu, Królu, który przybędziesz na obłokach w wielkiej mocy i chwale,
O Jezu, Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością,
O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie,
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką i Partnerką swego planu zbawienia,
O Jezu, Królu, który pragniesz uzdrowić wszystkie nasze sprzeczności i niezgodę,
O Jezu, Królu, tak bardzo zraniony przez obojętnych ludzi,
O Jezu, który ofiarowujesz nam balsam swej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione Serce,
O Jezu, Królu, który jesteś wielkim „Ja Jestem” wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, prawdziwy Władco wszelkich ziemskich władz, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który poddajesz pod swoje stopy moce piekielne po wszystkie czasy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Światło ponad wszelkim światłem, które rozjaśnia nasze ciemności,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego święci Trzej Królowie rozpoznali jako Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz te narody i dusze, które uznają Cię za Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zsyłasz nam w swym miłosierdziu swe święte anioły dla naszej obrony,
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego najwyższym księciem jest Archanioł Michał,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego Królestwo będzie trwać wiecznie,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, który będziesz naszym Pasterzem,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, po czym oddasz Królestwo swemu Bogu i Ojcu, 
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który będziesz królował bez końca,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpalna, a którego wierność trwa na wieki,

Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego Jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego Pośrednika i najwyższego Króla, – zmiłuj się nad nami.
Jezu pełen miłości, najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa, – módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, – módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, – kochamy Cię!

Święci Aniołowie i Święci naszego Niebieskiego Króla, módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjm, Panie, wonność tej dziękczynnej modlitwy i udziel nam łaski obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Dzięki, o Panie

Ref: Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w Niebie.

1. Za to, że dałeś nam wiarę. Ref: Dzięki, o Panie…

2. Za to, że dałeś nam miłość. Ref: Dzięki, o Panie…

3. Za to, że dałeś nam siebie. Ref: Dzięki, o Panie…

4. Ty nam przebaczasz grzechy. Ref: Dzięki, o Panie…

5. Ty nam przywracasz życie. Ref: Dzięki, o Panie…

6. Za to, że jesteś z nami. Ref: Dzięki, o Panie…

7. Tobie śpiewamy z radością. Ref: Dzięki, o Panie…

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Wspomnij na Moich Apostołów, którzy kochali Mnie swoją miarą, ponieważ przymnażałem im wszelkich dóbr, ponieważ czuli się wyróżnieni w łasce i spodziewali się odnieść z tego powodu wielkie korzyści. Ta miłość musiała się oczyścić w ogniu cierpienia.

 

Spójrz na Krzyż. Dziś, tak jak kiedyś do Moich uczniów, tak dziś do ciebie, mówię te słowa: ” Syn Człowieczy musi zostać wydany i ukrzyżowany, aby zmartwychwstał i zdobył koronę chwały, którą przygotował Mu Jego Ojciec w Niebie”.

 

Moi uczniowie zawsze popełniają ten sam błąd. Patrząc na Moje cuda i swoje wyrzeczenia, spodziewają się, że wkrótce okażę swoją moc i wybawię ich z wszelkiego ucisku. A Ja powtarzam ci te słowa: „Trzeba, ażeby Syn Człowieczy został umęczony dla waszego Zbawienia”. Dziś wzywam Moją Oblubienicę. Czy Oblubienica nie ma być podobna do Oblubieńca? Jaką drogą ma przejść, aby dojść do Niego? Czy nie tą samą, krzyżową Drogą?

 

Synu, dziś mówię ci: Lękasz się o swoje życie, lękasz się o swoje plany, ale dlaczego? Czy nie dlatego, że podobnie jak Moi uczniowie czekałeś na Królestwo, a zapowiadam ci Krzyż? Nie ma innej drogi do Królestwa i nie ma innej drogi dla Króla. Wszystko, co ci objawiłem, spełni się, ale najpierw droga Krzyżowa musi być uwieńczona ofiarą samego Krzyża, ofiarą Golgoty, cierpieniem widocznym na cały świat, które ma moc obalić rządy złego.

 

Przyjmij tę prawdę i spodziewaj się, że wjadę na koniu z mieczem w dłoni i wytępię wszystkich, którzy sprzeciwiają się Mojemu panowaniu, a ciebie ustanowię rządcą nad Moimi dobrami. Tak sądzili Moi pierwsi uczniowie. Oczekiwali, że użyję swojej potęgi i mocy, aby zwyciężyć świat. Ależ użyłem jej i zwyciężyłem świat, ale nie tym sposobem, jakiego się spodziewali i dziś również nie tym sposobem go zwyciężę. Użyłem Mojej mocy, ale jako potęgi pokory, która zabija szatana i niweczy wszystkie jego plany. dziś użyję tej samej broni, będąc w najmniejszych sługach Kościoła. W ich sercach będę cierpiał i w ich ciałach znosił mękę. Moje Królestwo nie jest rzeczywistością tego świata i nie objawię go na sposób ludzki. Kiedy przyjdzie na Ziemię, świat będzie już odmieniony. (…) Nie wolno wam się poddawać, ponieważ droga, którą was prowadzę, przyniesie zwycięstwo. Proszę was jednak, abyście nie widzieli się jako królów w Moim Królestwie na Ziemi. Wybraliście Mnie jako Króla, jestem Nim, ale zanim zasłużyłem na tę koronę, przeszedłem drogą Krzyża. Naśladujcie Mnie do końca, przez hańbę do zwycięstwa. Kto nie idzie drogą Krzyża, nie jest Mnie godzien, i kto wzywa na ratunek Króla, a wyrzeka się cierpienia, nie wzywa Mnie. Aby przyjąć Moje Królestwo, musicie przyjąć Moją hańbę. Mój Krzyż jest zawsze ze Mną, ponieważ przez niego zdobyłem sobie Królestwo. Tak i wy zdobędziecie wasze. Ja przyjdę. Ja będę królował, ale nie tak jak wy chcecie, ale tak jak Ja. 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, przyjęliśmy Twoją Wolę poprzez oddolną Intronizację w naszej rodzinie. Przyjmij teraz wszystkie nasze siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty o uratowanie i rozszerzenie Twojego Królestwa na Ziemi, a szczególnie w naszej Ojczyźnie Polsce. Amen. 

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska po 360 latach od obrania za swoją Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała z pełną świadomością poprzez Intronizację narodową wyboru Twojego Syna na Króla Polski. Dozwól, prosimy, żeby Ojczyzna nasza swoim przykładem przyczyniła się do przeprowadzenia Intronizacji we wszystkich państwach na całym świecie, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

K. Chryste, eleison.

W. Chryste, eleison. Chryste, eleison.

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...