Aktualności

2022-06-03 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Powrót do nauki i zwyczajów pierwszego Kościoła

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Córko, zapisz Moje słowa. Chcę, abyście wiedzieli i właściwie pojmowali Moją naukę. Nauczanie Boże odnosi się zawsze do tego, do kogo jest kierowane. Oznacza to, że odnosi się do konkretnej osoby lub grupy ludzi w danym okresie historycznym, w danej krainie geograficznej, w określonych okolicznościach. Mówię do państw, narodów, miast lub grup społecznych. Mówię także do całego Kościoła lub jakiejś jego części. W każdym razie nie do każdego każde orędzie.

 

Moje nauczanie pierwszych uczniów różni się więc od Mojego nauczania dawanego Moim uczniom dziś. Choć nauka jest ta sama, to jednak w pewnych kwestiach zwyczaje ewaluowały zgodnie z Bożym zamysłem i nauczaniem papieży. W każdych wiekach powołani byli ludzie dokładnie wsłuchujący się w Mój głos, abym mógł pouczać świat i Kościół o Mojej Woli. Powrót więc ślepy do Mojej pierwotnej nauki i do czynów pierwszego Kościoła prowadzi do błędów. Choć w zasadniczym nauczaniu nic się nie zmieniło, bogactwo nauczania przez dwadzieścia wieków nie może być tak pominięte i odrzucone. Czy Duch Święty na próżno napominał umysły Świętych i prowadził je, odkrywając kolejne prawdy?

 

Pierwsi Moi uczniowie nie potrafili pojąć i przyjąć wszystkiego od razu, dlatego pewne rzeczy były im podawane w uproszczeniu i bez szczegółów. Nie mogli bowiem pojąć rzeczy, które wykraczały  poza ich epokę. Dziś piszesz Moje słowa na bieżąco i zachowujesz je w formie elektronicznej. Taki sposób ułatwia i przyspiesz pracę. Pomyśl, jak trudno było pierwszym uczniom spisać wszystkie potrzebne rzeczy, kiedy samo zdobycie papieru było niezwykle kosztowne. Ten płonął przy byle nieuwadze. Proces powolny i czasochłonny. Powrót do pisania na papierze byłby błędem i absurdem. Ile zdołałabyś zapisać z Moich myśli? W ten sam sposób powinniście odnosić się do pomysłu pominięcia wieków nauczania papieży, soborów powszechnych, Świętych i doktorów Kościoła, aby dojść do nauki i zwyczajów pierwszego Kościoła.

 

Jedno tylko muszę zaznaczyć. Dopóki to Duch Święty prowadził rozwój Kościoła, rozwijał się on w dobrym i zgodnym z Moją Wolą kierunku. Nauczanie rewolucyjne i gwałtem zmienione nie znalazło się w pismach Kościoła za sprawą Ducha Świętego przygotowującego latami święte umysły, ale radykalnie, gwałtownie pod wpływem polityki liberalnej opanowującej narody. Wiek XX to wiek zniszczeń, dewastacji i gwałtów. Rządy człowieka, nie Boga. Czasy, w których rozwój Kościoła został zahamowany i przestawiony na inny tor, tor, który zbacza z celu. Moje dzieci. Nie oznacza to, że mimo tych niekorzystnych zmian w Kościele nie da się dojść do Nieba. Bóg w swojej sprawiedliwości uniewinnia niewinnych, nauczanie obecne pełne jest jednak rażących błędów, których nie mogę pominąć. Zmiana postaw liturgicznych, kierunku Mszy świętej, postaw wiernych i stosunku do Boga rozpoczęła się od odwrócenia Ołtarza tyłem do Boga, odwrócenia kapłana tyłem do Boga i składania Ofiary ludziom.

 

Dlatego dziś wołam i napominam, że przewrócona do góry nogami liturgia pociągnęła za sobą zmiany prowadzące od uwielbienia do profanacji Boga. Odwrócenie kapłana od Boga i służby człowiekowi jak Bogu. W tym zamieszaniu mnożą się błędy i wykroczenia tak rażące, że Ofiara Mszy świętej stała się dla Boga podwójną Męką. Dlatego mimo wielości błędów jest ona wciąż Ofiarą i jest w niej obecny żywy Bóg.

 

Pamiętajcie o tym, aby uczestnicząc w Ofierze Mszy świętej starej lub nowej, czynić to całym sercem i z pełną świadomością. Łaski płynące z Męki i śmierci Mojego Syna są wówczas udzielane obficie każdej duszy, która w tej Męce i śmierci współuczestniczy. Dopóki więc sprawowana jest Ofiara Mszy świętej na Ziemi, dopóty jestem w niej uwielbiony przez Mękę i śmierć Mojego Syna, a świat otrzymuje płynącą z Odkupienia łaskę. Dopóki więc wy, którzy Mnie miłujecie, możecie współuczestniczyć w tej Męce i śmierci, czyńcie to na Moją chwałę, uwielbiając w tej Ofierze Moje miłosierdzie i Moją pokorę. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...