Aktualności

2018-06-18 04:00

Nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ DZIEWIĄTY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Duchu Najświętszy, oddaję Ci moje serce, abyś Ty sam modlił się we mnie gorliwie, z żarliwą miłością o upragnioną przez Naród Polski łaskę Intronizacji Narodowej Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Matko Najświętsza, Królowo Polski, wspomóż tę modlitwę Twoją pokorą i miłością, aby wzniesiona przed Majestat Boży Twoimi rękoma, została łaskawie wysłuchana. 

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z APOKALIPSY ŚW. JANA

Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny.
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią.


Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 3, 7-13).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Twoja wiara, Polsko, musi wzrastać. Nawracaj się do Mnie i zwracaj we wszystkich twoich potrzebach, jak córka do matki. Nie opuszczę cię w twoim ucisku i nie porzucę twoich świątyń. Wynagrodzę twoje uczynki i zachowam cię od złego. Ty walcz o Moje prawo i Moje panowanie. Bliskie jest moje Królestwo, ale co ujrzycie, jest tylko przededniem Mojej chwały, więc nie lękajcie się i nie pozwólcie, aby zastraszono wasze dusze. O wszystkich dzieciach waszych pamiętam i modlitw waszych wysłuchuję.

 

Nawrócicie się, dzieci, do Mnie, bo Moją Wolą jest wziąć cię w posiadanie, Mój narodzie, narodzie wybrany, którego los nie jest Mi obojętny. Czekam już na Moim wygnaniu, aby powrócić do Ciebie, a ty wzywaj twego Boga, bo nie odwrócił się od ciebie. Jest was wielu. Nie wszyscy Mi podlegacie. Chcę, abyście modlili się za wszystkie dzieci tego narodu, nie tylko za swoje własne. To najmniejszy zakres miłosierdzia, kiedy modlicie się tylko za własne dzieci. Módlcie się za Moje dzieci, bez wyjątku, abym widział w was Moje Królestwo. Oczekujcie Mnie, bo powrócę i oswobodzę ten naród. Amen.

MODLITWA SPIERANIA SIĘ Z PANEM BOGIEM

Proszę Cię, Jezu, przyjmij moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła. Wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy. Rządź nad nami!

 

Wybieramy Cię i ogłaszamy Królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi i głusi. Decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo, prawo, jakie daje nam miłość.

 

Uznaj nas za delegację tego narodu, który choć zgrzeszył i słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako Król i zasiadł na tronie Tobie jedynemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż: „Oni nie chcą”. Ale my chcemy! Wysłuchaj nas.

 

Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy, a to nie jest rozsądek i władza, ale miłość i my jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie, i powtarza: ” Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i zapanuj”. Powiedz, co mamy robić? Jak przygotować drogę? Ale słuchaj nas, słuchaj głosu miłości. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Wytrwałość i pewność, że Bóg słyszy modlitwę i nie pozostawia jej bez odpowiedzi, a także ofiarowanie wszystkich modlitw i wysiłków na rzecz wypełnienia się Boskiej Woli wobec Polski, to najważniejsze cechy modlitwy, jaką powinniście wznosić nieustannie przez swoje życie. Kiedy Bóg uzna waszą ofiarę za wystarczającą, wówczas zapanuje pokój. 

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).           Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Królu Polski, Synu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który zgłosiłeś słuszne pretensje do tronu Polski,

Jezu, Królu Polski, który objawiłeś służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, że pragniesz zostać ogłoszony Królem Polski i wywyższony poprzez Intronizację,

Jezu, Królu Polski, który zapragnąłeś, aby Polska pierwsza dokonała Twojej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, który poprzez św. Faustynę i dzieło Miłosierdzia Bożego przygotowałeś nasz Naród do narodowej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przewodniczką narodów,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przedmurzem chrześcijaństwa,

Jezu, Królu Polski, z którego łaski Polska stanie się Królestwem Jezusa i Maryi,

Jezu, Królu Polski, który poprzez Intronizację oczyścisz i uzdrowisz Polskę,

Jezu, Królu Polski, który wybrałeś Polskę spośród wszystkich narodów na ukazanie światła światu,

Jezu, Królu Polski, który zapowiedziałeś, że dzieło Intronizacji będzie okupione wielkim cierpieniem,

Jezu, Królu Polski, którego zwycięstwo jest pewne, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który nie chcesz być Królem cichym, ale hucznie wychwalanym i czczonym,

Jezu, Królu Polski, który wystarczająco długo byłeś sługą, 

Jezu, Królu Polski, który pragniesz być Królem naszych serc, domów, miast, wsi, szkół, szpitali, urzędów i sklepów,

Jezu, Królu Polski, który pragniesz, aby Polska, dokonała Intronizacji całej Twojej Osoby,

Jezu, Królu Polski, który czekasz na swoim wygnaniu, aby powrócić i wziąć w posiadanie nasz Naród,

Jezu, Królu Polski, który dozwoliłeś nam świętować uroczyście ostatnią sobotę października jako uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski,

Jezu, Królu Polski, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci pokłon i wyrzekamy się pychy,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na wieki nasze dusze,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na służbę nasze ciała,

Jezu, Królu Polski, zrzekamy się naszej władzy na Twoją korzyść,

Jezu, Królu Polski, oddajemy ci w akcie poddaństwa nasze mienie, tytuły i talenty,

Jezu, Królu Polski, uznajemy Twoje Prawo Dziesięciu Przykazań jako podstawowe obowiązujące prawo w naszej Ojczyźnie,

Jezu, Królu Polski, uznajemy wyższość Twojej Woli nad wszelką wolą ludzką, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, Tobie powierzamy los naszej Ojczyzny, jej wiarę, moralność i dobrobyt,

Jezu, Królu Polski, Tobie oddajemy naszą młodzież i dzieci, abyś sam pokierował ich nauką, rozwojem i przyszłością,

Jezu, Królu Polski, Ciebie uznajemy naszym Królem i Obrońcą i tylko u Ciebie szukamy pomocy,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się pomocy sojuszników, którzy znieważają Twoje Prawo,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się wszelkiej pomocy innych narodów, która nakładałaby zobowiązania na nasz Naród sprzeczne z Twoją Wolą,

Jezu, Królu Polski, przed zasadzkami szatana, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed wrogimi narodami,

Jezu, Królu Polski, przed narzuceniem nam obcej władzy i prawa,

Jezu, Królu Polski, przed politykami działającymi w interesie obcych państw,

Jezu, Królu Polski, przed podstępnym planem masonerii wobec ludzkości,

Jezu, Królu Polski, przed sprzedażą Polskiej Ziemi w obce ręce,

Jezu, Królu Polski, przed rugowaniem polskich rolników z własnej ziemi,

Jezu, Królu Polski, przed współczesną kolonizacją Polski,

Jezu, Królu Polski, przed ideologizacją Wielkiej Rewolucji Francuskiej i piłsudczyzny,

Jezu, Królu Polski, przed niewolniczą pracą Polaków na Zachodzie,

Jezu, Królu Polski, przed ograniczeniem wolności Kościoła katolickiego, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed modernizacją i liberalizacją w Kościele katolickim, 

Jezu, Królu Polski, przed świeckimi szafarzami Komunii świętej,

Jezu, Królu Polski, przed genderowską demoralizacją dzieci,

Jezu, Królu Polski, przed holistycznym i okultystycznym wychowaniem dzieci i młodzieży,

Jezu, Królu Polski, przed prawem sprzecznym z Twoimi Przykazaniami,

Jezu, Królu Polski, przed konsumpcjonizmem i materializmem XXI wieku,

Jezu, Królu Polski, przed demonicznym wpływem mediów, prasy, przemysłu filmowego i muzycznego,

Jezu, Królu Polski, przed utratą wiary,

Jezu, Królu Polski, przed utratą pobożności, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed utratą bojaźni Bożej,

Jezu, Królu Polski, przed Komunią świętą na rękę,

Jezu, Królu Polski, przed utratą czci i szacunku do Najświętszego Sakramentu, 

Jezu, Królu Polski, przed utratą miłości do Najświętszej Maryi Panny,

Jezu, Królu Polski, przed potępieniem wiecznym,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Wychwalać Cię będę, Panie, Królu.

W. I wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego (Syr 51, 1).

 

Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, który dozwoliłeś, aby Twój umiłowany Syn Jezus Chrystus został poniżony przez mękę i śmierć krzyżową jako Ofiara przebłagalna za nasze grzechy, daj, aby teraz poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jezus Chrystus został wywyższony i uwielbiony przez Intronizację jako Król Polski. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

Nie rzucim, Chryste

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary!
Zakusy próżne duchów złych i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! Nasz Jezus Polski Król!

 

Ze wszystkich świątyń, chat i pól, popłynie hymn wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.
Tak nam dopomóż Bóg! Nasz Jezus Polski Król!

 

Sztandarem naszym będzie Krzyż, co ojców wiódł do chwały:
I nas powiedzie także wzwyż, gdzie buja Orzeł Biały!
Zwyciężym znój i stromość dróg.
Tak nam dopomóż Bóg! Nasz Jezus Polski Król!

 

Oto ślubujem z ręką wzwyż, synowie Polski, córy:
Świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, Królowa z Jasnej Góry.
Ojczyźnie święty spłacim dług.
Tak nam dopomóż Bóg! Nasz Jezus Polski Król!

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Czy wiesz, dlaczego pocieszył Mnie widok płaczących niewiast w drodze na Moją Golgotę? Bo serce, które potrafi współczuć, potrafi też kochać. Niewiasty Jerozolimskie to jedna część Jerozolimy, która odpowiedziała na Moje łzy. Płakałem nad tym miastem, okazując mu Moje współczucie i żal nad jego losem, o którym samo przesądziło, uśmiercając w nim Boga. Płacząc nad Jerozolimą, widziałem wszystkie jej przyszłe cierpienia, konsekwencje grzechu bogobójstwa.

 

Niewiasty jerozolimskie odpowiedziały na Mój płacz. Widząc Mój los, opłakiwały już Moją bliską przyszłość, Moje ukrzyżowanie, agonię na Krzyżu i śmierć. Mój płacz połączył się z ich płaczem nad błądzącą ludzkością. Nie musiałem prosić kamieni, aby płakały za Mną. Znalazłem towarzyszy do płaczu na Mojej drodze. Razem opłakiwaliśmy tragedię Jerozolimy. Będąc tak bardzo samotny, chciałem dzielić choć odrobinę bólu i cierpienia z jakąś duszą. Niewiasty jerozolimskie dały Mi swoje współczujące serca. Opowiedziałem im przyszły powód ich łez, aby już dziś mogły podzielić go ze Mną.

 

I dziś płaczę nad miastami, które wypychają Mnie z poza swoje granice, bo ich los będzie równie tragiczny jak los Jerozolimy. Czas ostatecznego wyboru nastąpi. Jeśli ci, którzy Mnie przyjmują, płaczą, co stanie się z tymi, którzy Mnie nie przyjmują? Błogosławione niewiasty, które dziś płaczą nad tymi miastami, błogosławione oczy, które wypłakują łzy nad narodami, które nie chcą przyjąć Mnie jako Króla.

 

Dziś idę ulicami waszych miast jako Słowo, które ogłasza wam Moje królewskie posłannictwo. Kiedy szedłem na Golgotę, kuto dla Mnie tablicę z napisem „Król”. Mój Ojciec przedstawił Mnie światu po raz kolejny. Dziś również poprzedza mnie posłaniec świadczący o Moim posłannictwie i przeznaczeniu, o Mojej godności i o Moim prawie. Szukam Moich niewiast, które odprowadzą Mnie na Golgotę lub na tron chwały.

 

Łzy niewiast jerozolimskich były Moją pociechą. Od waszych łez pragnę więcej. Przystaję wobec waszych łez i pouczam was, Moi wybrani. Nie płaczcie nade Mną, ale podejmijcie pokutę za wasze miasta i narody. Dołączcie do Mojej Ofiary, podążając za Mną Moją krzyżową Drogą. Pomóżcie Mi dźwigać ten ciężki Krzyż odpowiedzialności za los świata. W ten sposób wywyższycie Mnie i oddacie Mi chwałę, a świat zobaczy, że nie jestem sam. Są ze Mną Moi wybrani, którzy pójdą za swoim Królem choćby na Krzyż. Kiedy poświadczycie o Mojej godności, wiele oczu przejrzy i zapłacze z żalu nad własną nieczułością. Ponaglam was, abyście nie przestali na płaczu i żalach, ale podjęli pokutę wraz ze Mną. Amen. 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku Polskiej Ziemi, Patronie Rzeczpospolitej Polskiej, wzywam Twojego potężnego wstawiennictwa w walce o Królowanie Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie. Ty sam z łaski Bożej przyczyniłeś się do obrania Matki Boga Królową Polski [Królem Polski] zgodnie z Jej życzeniem przez napisanie Ślubów lwowskich dla króla Jana Kazimierza. Ty złączony z Duchem Bożym w żarliwej modlitwie nakreśliłeś słowa poddańczej przysięgi i włożyłeś je w usta polskiego króla.

 

Dziś Jezus Chrystus sam pragnie zostać ogłoszonym Królem Polski, ale Polska jak niegdyś czeka nieszczęścia, aby zwrócić się do Boga. Prosimy Cię więc pokornie, oszczędź krwi tego narodu i wybłagaj nam, ukochany nasz Patronie, łaskę obrania i ogłoszenia Jezusa Chrystusa Królem Polski i życia według Jego Praw. Ty sam zapowiedziałeś, że pewnego dnia zostaniesz patronem naszej Ojczyzny**, więc czy nie na tę właśnie godzinę? Czy kiedykolwiek Polska była w większej potrzebie i duchowej nędzy? Niech Twoja męczeńska krew oręduje za nami grzesznymi, aby wyprosić nam tę największą z łask, łaskę Intronizacji narodowej. Amen.

 

** Św. Andrzej wypowiedział to proroctwo, objawiając się Fulli Horak (1909-1993).

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, poddaję się Twojej Woli. Oddaję Ci wszystkie moje siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty w tej intencji, abyś zechciał wykorzystać mnie jako Twojego rycerza w tej walce o Intronizację naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie Polsce.

 

Wolą Narodu Polskiego jest oficjalne ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski, oddanie Mu w niewolę wszystkich ziem, bogactw i całej ludzkości Polski oraz wprowadzenie Prawa Dziesięciu Przykazań jako Prawa narodowego. Zechciej wysłuchać błagania naszych uciśnionych i spragnionych Boga serc i stanąć na czele naszej małej armii, którą, jak wierzymy, tylko Ty poprowadzisz do pewnego zwycięstwa. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla.Spraw łaskawie, abyśmy teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...