Aktualności

2013-12-21 11:52

NARODZENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ

 

I czytanie * Iz 62, 11-12

Przyszedł Zbawiciel

 

Oto co Pan obwieszcza 
wszystkim krańcom ziemi: 
Mówcie do Córy Syjońskiej: 
Oto twój Zbawca przychodzi. 
Oto Jego nagroda z Nim idzie 
i zapłata Jego przed Nim. 
Nazywać ich będą „Ludem Świętym”, 
„Odkupionymi przez Pana”. 
A tobie dadzą miano: „Poszukiwane”, 
„Miasto nie opuszczone”.

Psalm responsoryjny * Ps 97, 1. 6. 11-12

Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził

 

Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

 

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.

II czytanie * Tt 3, 4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

 

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Aklamacja przed Ewangelią * Łk 2, 14

Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

EWANGELIA (Łk 2, 15-20)

Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, † spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, * które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami

Miłosierny Boże, niech nasza Ofiara stanie się godna tajemnicy, którą obchodzimy, † wyznajemy, że Chrystus narodzony jako człowiek jest także prawdziwym Bogiem, * spraw, aby ziemskie dary, przez Ciebie przemienione, dały nam udział w życiu Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Prefacje o Narodzeniu Pańskim (nr 3 – 5)

Wcielenie odnawia wszechświat

Zaprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On będąc niewidzialnym Bogiem * ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, * zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, * aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, * odnowić całe stworzenie * i zbłąkaną ludzkość * doprowadzić do Królestwa niebieskiego.
Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Narodzenie Twojego Syna, * spraw, abyśmy pogłębiali naszą wiarę w tajemnicę Wcielenia i goręcej ją miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

czytaj więcej...