Aktualności

2013-11-21 23:52

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – ŚWIĘTO

 

I czytanie * Mi 5, 1-4a

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

 

Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem”.

Psalm responsoryjny * Ps 13, 6

Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

 

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, *
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu, *
który obdarzył mnie dobrem.

II czytanie * Rz 8, 28-30

Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

 

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Aklamacja przed Ewangelią *

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się Słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.

EWANGELIA  (Mt 1,18-23)

Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, † udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga w swojej dobroci Twój Syn Jednorodzony, † który rodząc się z Dziewicy, nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił; * niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą Ofiarę miłą Tobie. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie

Boże macierzyństwo Maryi

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali * oddając cześć Najświętszej Maryi, * zawsze Dziewicy.
Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Twojego, * i zachowując chwałę dziewictwa * wydała światu przedwieczną Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty,
 Święty…

Modlitwa po Komunii

Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem, † napełnij go radością w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, * która dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

czytaj więcej...