Aktualności

2023-05-13 16:07

Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za złe lub dobre wybory swojego dziecka aż do jego śmierci – św. Agnieszka

<— Powrót do czytelni

Rodzina kształtuje człowieka w imieniu Boga. Od jej relacji z Bogiem zależą przyszłe losy człowieka. Choć szatan zawsze czyha na dusze i kusi je bez końca, zadaniem małżonków jest nauczyć swoje potomstwo rozpoznawania dobra i zła. Jeżeli wypełnili swoje zadania zgodnie z Wolą Bożą, nie ponoszą odpowiedzialności za złe wybory swojego dziecka. Jeżeli jednak nie spełnili do końca Woli Bożej i złe wybory ich potomstwa wynikają z ich złych wyborów lub zaniedbań, ponoszą pełną odpowiedzialność za lekceważenie swojego powołania – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Sakrament Małżeństwa ustanowiony został dla łask, jakich potrzebują małżonkowie do wypełnienia Woli Boga. Ukształtowany przez nich człowiek przyniesie bowiem światu błogosławieństwo albo przekleństwo, przyspieszy uzdrowienie świata albo je oddali, będzie dla innych ludzi aniołem Zbawienia lub potępienia, zrealizuje plan Boga lub go oddali od świata, a wraz z nim szczęście i pokój, jakim Bóg chce obdarzyć człowieka. Odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicach aż do śmierci dziecka, choć w pierwszym okresie ich życia jest największa, bo najbardziej brzemienna w skutki. Kształtowanie nowego człowieka i uczenie go miłości do Boga zostaje powierzone rodzicom, aby jak Bóg zechciał uczyć pierwszych rodziców /Adama i Ewę/ rozróżniać dobro i zło, jako nieposłuszeństwo Woli Bożej, tak oni uczyli swoje potomstwo w Jego imieniu. 

To powołanie jest wielkim zaszczytem i zaufaniem ze strony Boga. Aby człowiek był zdolny wykonać je z Wolą Bożą, Bóg ustanowił Sakrament Małżeństwa, który uzdalnia małżonków do naśladowania Boga w Jego przymiotach – mówi św. Agnieszka w Orędziach o małżeństwie.

Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. św. Ludwik Grignion de Montfort

***

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania o Orędziach małżeńskich

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...