Aktualności

2023-01-13 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – BIERZMOWANIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pragnę udzielić ci wiedzy, bo masz jej zbyt mało. Sakramenty nie są dla ciebie dość zrozumiałe. Chcę pobudzić twoją wiarę, dając ci przystęp do moich tajemnic. Od stworzenia świata objawiam się ludzkości, choć nie bezpośrednio, ale ukryty za znakami i zdarzeniami, które oczy ludzkie potrafią przyjąć. Moje pełne objawienie dopiero nastąpi. Moja obecność ujawnia się w Kościele poprzez sakramenty, w których przychodzę, aby napełniać dusze potrzebnymi łaskami. Powoli prowadzę każdą z nich do zjednoczenia z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem.

 

Każdy sakrament uzdalnia duszę do tego głębokiego zjednoczenia, które jest jej przeznaczeniem. Poprzez Moje łaski udzielam duszom poznania Syna Bożego, zrozumienia Jego Słowa i umiejętności naśladowania Jego człowieczeństwa. To doskonałe zjednoczenie duszy z Synem Bożym otwiera jej bramę Nieba i wprowadza w ramiona Ojca. W Jezusie człowiek osiąga Zbawienie wieczne i chwałę Nieba. Ja przygotowuję duszę do tego zjednoczenia, uświęcając je.

 

Dusza ludzka, słaba z powodu pierwszego zranienia ludzkiej natury, potrzebuje Mojej mocy, aby mogła wzrastać i odważnie postępować na drodze wiary. Sam Chrzest wzbudza w duszy wiarę i pragnienie poszukiwania jej wiecznego źródła, a co za tym idzie spełnienia nadziei, która jej towarzyszy. Do mężnego podążania za głosem sumienia człowiek potrzebuje umocnienia z wysoka. Sakrament Bierzmowania został ustanowiony, aby dusze, które otrzymały już łaskę wiary, mogły być w niej utwierdzone i usposobione do mężnego w niej wytrwania. Sakrament ten jest udzielany bez względu na świadomość umysłową wiernego. Tak jak Chrzest ma skutki w duszy nieświadomej, tak również i Sakrament Bierzmowania jest ważnie udzielony bez względu na stan świadomości rozumowej człowieka. Warunkiem udzielenia tego sakramentu jest wcześniejsze przyjęcie Chrztu i stan łaski uświęcającej w duszy. Świadomość i pragnienie duszy warunkuje jednak ilość otrzymanej łaski i bezpośrednie skutki sakramentu dla duszy człowieka.

 

Bierzmowanie uzdalnia chrześcijanina do wytrwania w wierze i mężnego poszukiwania prawdy bez względu na konsekwencje. Poprzez ten sakrament uzdalniam ludzi wszystkich czasów do podążania drogą prawdy w ich szczególnej misji w czasie i miejscu na Ziemi. Łaski te nie są więc identyczne w różnych czasach i miejscach i zależą też od wiary i pragnień poszczególnych dusz. Sakrament ten jest udzielany raz podobnie jak sakrament Chrztu czy Kapłaństwa pozostawia w duszy niezatarte znamię. Owoce tego sakramentu nie są już niezależne od człowieka i stają się widoczne dopiero, gdy człowiek współpracuje z łaską Bożą. Zdolności jednak, które zostały duszy udzielone podczas Sakramentu Bierzmowania, są własnością duszy, bo udzielone jej raz, należą do niej na zawsze. Tak jak nigdy nie może być odebrana ochrzczonemu łaska Chrztu i uwolnienie od zmazy grzechu pierworodnego, tak Duch Święty nie odbiera swoich darów bierzmowanych. Świętość jednak udzielona duszy podczas Chrztu może być utracona poprzez grzech. Tak samo dary Ducha Świętego udzielone duszy podczas Bierzmowania nie przynoszą owoców w duszy grzesznej. Są w niej uśpione i przygniecione ciężarem grzechu. kiedy jednak dusza świadomie wyrzeka się grzechu, usuwa ten ciężar i pragnie współpracować z łaską Bożą, dary udzielone jej wcześniej zaczynają się uwidaczniać w postaci owoców. Z tego powodu wielcy grzesznicy stają się wielkimi apostołami bez konieczności ponownego udzielania im Sakramentu Bierzmowania. Moje dary nie niszczeją jak dobra doczesne, ale uśpione w duszy czekają na swój rozwój. Dopóki grzesznik żyje, łaska nie zostaje mu odjęta i kiedy całym sercem otwiera się na Moją Wolę, a wyrzeka woli grzechu, dary Moje udzielone mu wcześniej, zostają obudzone w jego duszy.

 

Jeśli nie odczuwacie w sobie owoców Moich darów, a nawet same dary nie zostały w was pobudzone, wzywajcie Mojego imienia, aby je obudzić. Warunkiem ich oddziaływania na duszę jest świadoma współpraca z łaską i otwarcie na Moje natchnienia. Modlitwa świadoma i wytrwała przyniesie owoce i rozbudzi uśpione w waszych duszach łaski. Moje zstąpienie w Sakramencie Bierzmowania do duszy jest wiecznym teraz. Moje oddziaływanie w waszych duszach jest zależne od świadomej współpracy z łaską. Proście, a będzie wam dane. Wejrzyjcie w głąb waszych ochrzczonych i bierzmowanych dusz. Ja w nich jestem obecny ze wszystkimi Moimi darami. Módlcie się, aby obudzić te złożone z wielką miłością w was łaski. W każdej duszy w zależności od tej indywidualnej słabości i zadań, do jakich została powołana. Nie traćcie wiary, Moje dzieci, nigdy was nie opuściłem i nigdy was nie opuszczę. Proście tylko i poszukujcie Mnie, a udzielę wam łaski pęknięcia waszych serc, aby wlały się w nie Moje obfite dary i błogosławieństwa. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...