Aktualności

2023-01-20 16:12

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. KARMIENIE SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM – EUCHARYSTIA II

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Po dokonaniu się Ofiary, łaska spływająca z krzyża Odkupienia jest rozdawana wiernym, którzy są jej godni. Chrystus w Komunii świętej oddaje duszy nie tylko swoje Ciało i Krew, a w nich zasługi płynące z Jego Męki, ale także posyła swojego Ducha, aby uświęcił duszę i prowadził ją do coraz większego zjednoczenia. Spotkasz Mnie więc w każdej godnie przyjętej Komunii świętej, bo jestem zawsze tam, gdzie przebywa Syn Boży i wraz z Nim dokonuję Jego dzieł. Przeze Mnie otrzymasz życie i zmartwychwstanie, aby żyć w wolności od grzechu i śmierci. Każda Komunia święta to nowe zesłanie Ducha Świętego do twojej duszy, bo po Męce Chrystusa jest zawsze Zmartwychwstanie, a Zmartwychwstaniu zawsze towarzyszy posłanie Ducha Świętego na uczniów.

 

Wszystkich darów jakich ci udzielam, udzielam ci poprzez zasługi Męki i śmierci Chrystusa, dlatego otrzymujesz je w sakramentach, a przede wszystkim w Sakramencie Eucharystii, który jest szczególną łaską udzielaną Kościołowi, aby mógł codziennie uświęcać i odnawiać dusze. Poprzez ten sakrament umacniam w duszy Moje panowanie, pogłębiam jej zjednoczenie z Synem Bożym, utwierdzam i przedłużam działanie łaski uświęcającej, aby chroniła ją od grzechu i utrzymywała w świętości. Łaska uświęcająca to szczególna Moja obecność w duszy i predyspozycja do działania w niej zgodnie z Moją Wolą. Łaska uświęcająca uprawnia duszę do pobierania Moich darów i uzdalnia do słuchania Moich natchnień, poprzez które prowadzę ją i przebóstwiam.

 

Przyjmując więc Chrystusa, zawsze przyjmujesz Go wraz ze Mną, bo jestem posłany wraz z Synem dla Odkupienia i uświęcenia ludzkości. Gdzie przebywa Syn, tam przebywa również Jego Duch. Misja Syna i Ducha jest wspólna i nierozłączna. Otwierając się na Syna, przyjmujesz Ducha Świętego, bo Syn Boży wydał się cały w Ofierze. To oznacza, że oddał ludzkości nie tylko swoje Ciało, ale także swojego Ducha, bo Duch zawsze przebywa w Ciele Chrystusa. Mistyczne Ciało Chrystusa posiada więc zawsze Ducha Świętego, który w nim przebywa, a każda dusza zjednoczona z Chrystusem przez Chrzest w Jego Ciele, jest świątynią Ducha Świętego, w której jednakże przebywam i działam na miarę jej osobistej świętości, czyli na miarę jej współpracy ze zbawczą łaską zawartą w świętych sakramentach Kościoła. Amen. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...