Aktualności

2023-02-17 16:12

Określenia Ducha Świętego. IMIĘ WŁASNE DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę ci powiedzieć o Moim Imieniu. „Duch Święty” to Moje Imię, które dałem poznać ludzkości. Pod tym Imieniem objawiam się i daję pocieszenie. Działam i prowadzę ludzkość. Tajemnica Mojego Imienia jest wyjaśniana na wiele sposobów i przy użyciu wielu określeń, które przybliżają człowiekowi Moją Istotę, Bóstwo i działanie. O tych określeniach będę ci mówił. Pamiętaj jednak, że Imię to „Duch Święty”. Używając innych określeń dotyczących Minie, pamiętaj, że obejmują Mnie one po części, uwypuklając jakąś Boską cechę Mojej Istoty. W sposób pełny Imię Moje zawiera się w słowach „Duch Święty”.

 

Tak jak Imienia „Jezus” nie można zastąpić żadnym innym. Możesz dodać inne określenia i nazwy Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, ale nie możesz zastąpić tego Imienia żadnym innym. Jezus – Zbawiciel, Odkupiciel, Syn Boży, Mesjasz, Chrystus, Król królujących i Pan panujących, Baranek Boży, Syn Niepokalanej Dziewicy Maryi. Imię „Jezus” zawiera w sobie wszystkie możliwe określenia Imienia Bożego  prawdziwe dla Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Mówiąc tylko to jedno słowo, czcisz Drugą Osobę Boską w pełni Jej cnót i zasług objawionych ludzkości. Tak samo słowa „Duch Święty” odnoszą się do Mojej Osoby, obejmując wszystkie objawione ludzkości cechy i przymioty Mojego Bóstwa.

 

Słowo „Duch” określa moją Boską Istotę, w pełni duchową, a więc nigdy nie materialną. Będąc Duchem, nie składam się z niczego. Nie jestem złożony z żadnych członków ani części tak jak człowiek, którego ciało składa się z członków, a sam człowiek dzieli się na dwie części: duszę i ciało. Ja nie jestem Istotą złożoną, ale prostą. Najprostszą. Jestem najczystszym Duchem. Duchem wiecznym i nieskończonym, który się nigdy nie zaczyna i nigdy nie kończy, nie rodzi i nie umiera, ale wiecznie trwa. Moje Bóstwo jest pełne i doskonałe, równe Bóstwu Ojca i Syna Bożego.

 

Jestem Bogiem sam jako Duch Święty i jestem tym samym Bogiem wraz z Ojcem i Synem. Oznacza to, że Moje Bóstwo jest stałe, tak jak Ja sam. Jeśli objawiam się sam, nie jestem mniej Bogiem niż gdybym objawiał się wraz z Ojcem i Synem. Nie jestem sam trzecią częścią Boga lub Bogiem w jednej trzeciej. Zawsze jestem w pełni Bogiem. Podam ci przykład, aby było to jednoznacznie zrozumiałe. Kiedy objawiłem się nad wodami Jordanu pod postacią gołębicy, byłem tam obecny wraz z Ojcem, którego głos dał się słyszeć, i  z Synem na którego zstąpiłem. Dałem wówczas światu ujrzeć Moje Bóstwo w pełni jego tajemnicy trynitarnej. Kiedy jednak zstąpiłem na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, byłem w pojęciu ludzkim sam, ponieważ ukazałem się w postaci ognistych języków, bez widocznej asystencji Dwóch pozostałych Osób Boskich: Ojca i Syna. Wówczas również byłem w pełni Bogiem. Jestem więc Bogiem samoistnym i niepodzielnym, zjednoczonym w Przenajświętszej Trójcy z Ojcem i Synem. Moja natura i Wola są absolutnie zjednoczone z naturą i Wolą Ojca i Syna, nigdy więc nie mogę być Bogiem oddzielnym lub innym niż Ojciec i Syn. Jestem jednym Bogiem wraz z Ojcem i Synem.

 

Teraz, kiedy rozumiesz już, co oznacza słowo „Duch”, pozostaje ci zrozumieć, co oznacza słowo „Święty” pisane z wielkiej litery. Samo określenie „święty” może odnosić się również do osób i rzeczy. Do ludzi, duchów niebieskich, przedmiotów poświęconych Bogu lub tajemnicy i Misteriów wiary, Takich jak Msza święta, lub do określenia samej wiary – święta wiara katolicka. Słowo „Święty” pisane z wielkiej litery oznacza jednak konkretną Osobę, która jest absolutnie doskonała i bez skazy. Osobę, która jest czysta i doskonała od zawsze i na zawsze, bez przyczyny, bez skutku i bez działania. Jest to Osoba absolutnie święta, a więc święta w sposób doskonały, w sposób Boski. Jest to sam Bóg i tylko On jeden. Nikt inny nie jest święty w ten sposób, ani święci ludzie, ani święte anioły, ani Matka Najświętsza, która jest najświętsza z wszystkich świętych, ale nie bez przyczyny, nie bez skutku i nie bez działania, ponieważ jest stworzona przez Przyczynę wszystkiego, a Jej świętość jest wynikiem Jej współpracy z łaską, a więc współdziałania z Bogiem i Jej niepokalanej duszy, czego skutkiem jest przyjście na świat Zbawiciela przez niepokalane łono i Zbawienie świata. Jeden jest więc Święty i jest Nim Bóg: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

Dopiero więc złożenie tych dwóch wyrazów: „Duch” i „Święty” daje ci poznać Moje Imię, jaki jest „Duch Święty”. Pod tym jednym Imieniem kryją się liczne tajemnice, które po części dałem już poznać ludzkości przez Moje działanie w świecie. O tych tajemnicach, które już zostały objawione przez Moje działanie i utrwalone przez Kościół i świętą Tradycję, będę ci mówił dalej. Błogosławię cię i umacniam na dalsze dni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...