Aktualności

2023-06-03 16:25

Duch Kościoła. POWOŁANIE DO ŻYCIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Z faktu narodzenia Chrystusa Pana wynika inny fakt, że Bóg nie jest już Bogiem odległym, Stwórcą niedostępnym przez swoją potęgę, ale Bogiem najbliższym, Bogiem, który pragnie się oddać za cenę miłości. W Chrystusie Bóg Ojciec ukazał swoje Boskie oblicze, które pozbawione cech Boskich, majestatu, potęgi i chwały, ukazało człowiekowi samą istotę Boga, jaką jest miłość. Przez Jezusa poznaliśmy Boga, uwierzyliśmy Mu i zapragnęliśmy Go. Można powiedzieć, że Bóg stał się nam poniekąd zrozumiały, ponieważ widzieliśmy Go, kiedy cierpi, i uwierzyliśmy w Miłość.

 

Bóg więc nie jest już nigdy odległy, nie lękamy się Go tak, jak nasi ojcowie, ponieważ wiemy, że jest Ojcem. Jezus ukazał nam, jak ma być czczony Ojciec, czym jest czczony i jak należy oddawać Mu chwałę. We wszystkich czynach i każdym słowie Jezus pozostawał zjednoczony z Ojcem, którego miłował. To jest tajemnica Jego synostwa. Nigdy nie był rozłączony z Wolą Ojca i w tym ukryciu jest Jego istota i siła, stanowi jedno z Ojcem.

 

Wiele razy wskazywał nam na tę ścisłą zależność i uczył nas prawdy, która zawiera się w tej jedności. Człowiek został wezwany do takiej więzi. Poprzez Chrystusa i w Nim znajdujemy jedność, łączącą z Ojcem również nas, Jego dzieci. Podstawą  jednak tej jedności jest jedność woli. Możemy stanowić jedność z Chrystusem poprzez zjednoczenie naszej woli z Jego Wolą, która zawsze jest jednoznaczna z Wolą Ojca, i w ten sposób jednoczymy się z Ojcem jako Jego dzieci i stajemy się nimi na wzór Chrystusa, nie tylko jako dzieci Ojca Stworzyciela, ale jako Jego potomstwo w Duchu. Bowiem jak krew łączy ojca z synem na Ziemi, tak Duch łączy Ojca z Synem w Niebie. Ten sam Duch jest spoiwem łączącym dzieci Boże z ich Ojcem poprzez ujednolicenie woli ludzkiej z Wolą Boską. Jeden Duch przenika wszystko, jak krew, która krąży w żyłach jedno ma pochodzenie i na zawsze łączy członków rodziny, tak Duch krąży jak krew w żyłach, ożywiając wszystko, co pragnie Mu się poddać. Ożywia to, co chore, pokrzepia to co słabe i buduje jedno Ciało, jednocząc je tak, aby całe było zdrowe. Istotą tego Ducha jest Jego żywotność, ciągły ruch, jakim jest przepływ miłości. Miłość spaja, miłość leczy i uświęca. Jeśli wyobrazimy sobie Ducha, jako niosącą życie krew, łatwo nam pojąć, czym jest święty Kościół i Czym jest w Kościele Duch. Jeśli ten sam Duch łączy Ojca z Synem, ten sam Duch łączył będzie więc poszczególne dusze z Chrystusem, a w Nim wszystkie dusze jednoczą się poprzez tego samego Ducha, który tworzy Kościół. Duch jest tajemnicą, osobowym Bytem, który żyje jako Miłość, jest Miłością i nie może być niczym innym jak tylko Miłością. Posiąść Go, to posiąść życie, a posiąść Go, oznacza zjednoczyć swoją wolę z Wolą Chrystusa na Ziemi i tym sposobem stać się jedno z Nimi.

 

– Duch Święty krąży więc po ciele Kościoła i ożywia wszystkie jego członki, zupełnie jak krew.

 

Tak, Duch jest życiem Kościoła i istotą więzi łączącej Ojca z Synem, a w Synu wszyscy jesteśmy jedno. To jest cel naszego życia, zjednoczenie naszej woli z Wolą Bożą, przez co dostępujemy niepojętej łaski zjednoczenia się z całą Przenajświętszą Trójcą. Zaszczyt tej łaski przerasta możliwości objaśnienia jej dokładnie, ale jak więź łączącą rodzinę pozostaje niezmienna mimo wszystkich okoliczności, tak ten, kto trwa zjednoczony z Przenajświętszą Trójcą, wchodzi do Boskiej Rodziny, Rodziny Boga, w miłości trzech Osób Przenajświętszej Trójcy i kochając, jest kochany przez wszystkie Trzy Osoby Przenajświętszej Trójcy, będąc oświecanym wzajemną miłością Tych Trzech Osób. Człowiek zbawiony dostępuje łaski zamieszkiwania w jedności z Bogiem, ale im więcej zjednoczymy się z Wolą Bożą na Ziemi, tym większej jedności dostąpimy w Niebie. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...