Aktualności

2022-08-03 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Nauka o wierze. Część druga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, wiele jest łask i niewiele serc gotowych je przyjąć. Pisz więc, Moje dziecko, o warunku otrzymania łask, jakim jest posiadanie wiary i pragnienie wiary. Posiadanie wiary w stopniu doskonały różni się bardzo od posiadania jej w stopniu nikłym, wystarczającym dzisiejszej ludzkości do określenia się mianem ludzi wierzących. Nie może uważać się za wierzącego ten, który nie uznaje prymatu papieża i Kościoła świętego, który założyłem na Ziemi, aby być w nim obecny. Jak może mówić człowiek, że posiada wiarę, skoro nie uznaje Mojego Syna? Jak może twierdzić, że jest wierzący odrzucając największe dzieło Mojego Syna, jakiego dokonał na Ziemi i które pozostawił w świętym Kościele. Dzieło to jest wieczne, żywe, tryskające łaskami we wnętrzu Jego Ciała, jakim jest Kościół święty. Jak możecie mówić: „wierzymy w Chrystusa”, odrzucając całe Jego Ciało? Nie ma udziału ten, kto jest poza Kościołem. Nie czerpie ze zdroju żywej wody i nie posila się nieśmiertelną cząstką Jego Ciała. Jak więc możecie mówić o wierze, skoro nie lękacie się wiecznej śmierci i nie próbujecie jej uniknąć, posilając się nieśmiertelnym pokarmem za życia? Jak chcecie dostąpić Zbawienia, skoro odrzucacie środki temu służący?

 

Dzieci kościoła, Mój Syn pozostawił wam wszystko, czego potrzebujecie, aby dostąpić wiecznego szczęścia. Sam przeszedł całą swoją Mękę, aby wyjednać wam łaski, które teraz odrzucacie. Jezus Chrystus utorował wam drogę do Zbawienia. Tylko w Nim i przez Niego wstępują dusze do wiecznej chwały, ponieważ nikt inny nigdy wcześniej nie dokonał dzieła Zbawienia, aby wpłacić Mi wszystkie grzechy całego świata i nikt po Nim już tego nie dokona, dlatego logicznym jest, że Zbawienie dokonało się i dokonuje się tylko w Chrystusie i przez Niego. Nie można wierzyć w Jezusa i odrzucać Kościoła świętego, ponieważ Jezus jest Prawdą, całą Prawdą, a więc ten, kto nie przyjmuje całej Prawdy, nie przyjmuje jej wcale. Czy możesz czcić głowę Chrystusa, a gardzić jego Ciałem? Czy możesz oddawać pokłony Jego najświętszemu obliczu i opluwać Jego członki? W jak wielkim zakłamaniu trwacie! Jak fałszywe są wasze słowa!

 

Ten, kto nie wierzy w Chrystusa, nie wierzy także w Kościół, a ten kto wierzy w Chrystusa, wierzy także w moc Kościoła, ponieważ nie da się oderwać Chrystusa od Kościoła ani Kościoła od Chrystusa, tak samo jak nie da się oderwać głowy od ciała człowieka i powiedzieć: oto człowiek, bez głowy, doskonały, a jego głowa nie jest mu potrzebna. Zważcie więc na nieprawdziwość waszych słów i na fałszywość wierzeń, jakie dziś stały się powszechne. Chrystus i Kościół to jedno. Nie jest możliwym oddawanie Mu chwały poza świętym Kościołem, który dla swojej chwały założył na Ziemi.

 

Ci więc, którzy uważają się za ludzi wierzących, a pogardzają Kościołem i jego sługami, są jak ziarna obumarłe, które roztaczają obrzydliwy swąd wokół Chrystusowego Kościoła. Twierdzą, że wzrastają, a czuć ich zgnilizną, wołają o swej sile, a są od dawna umarłe. Kto nie uznaje Chrystusowego Kościoła za swoją Matkę, nie szanuję go, nie dba o niego, ten nie jest godzien wymawiać imienia swego Boga. Jestem pełen rozżalenia z powodu tych którzy odeszli, wychowani na łonie tej Matki i teraz bluźnią przeciwko niej, i plugawią jej święte imię. Czy możesz przypodobać się synowi, drżąc jego matkę? Czy zyska przyjaciela ten, kto z nienawiścią i pogardą odnosi się do żony swego brata?

 

Jesteście bezmyślni i nie posiadacie wiedzy, dlatego szatan tworzy niezliczone herezje, które przyjmujecie jako objawienia samego Nieba. Tymczasem istnieją również objawienia Piekła, te zewnętrzne, przybierające formy i wewnętrzne, w postaci oświecenia myśli, jednak oświecenia fałszem. Wierzycie we wszystko, cokolwiek nie kłóci się z waszymi uczuciami, tymczasem dałem wam umysły, abyście badali, rozważali, co jest słuszne. Dostaliście ode Mnie jedno życie na Ziemi, pełne trudów, cierpień i niebezpieczeństw. Dostaliście jednak i drugie życie, bez trudów, w pokoju i wiecznej szczęśliwości. Dlaczego zadajecie sobie tak wielki trud, aby zdobyć dla siebie to pierwsze życie, usuwając z niego wszelkie przykrości, cierpienia i ból, a nie zadacie sobie trudu zdobycia tego drugiego życia, które oferuje wam to wszystko, o co walczycie tutaj, łudząc się, że jest to możliwe?

 

Zadajcie więc sobie trud zdobycia tego prawdziwego, wiecznego i nie porównywanie piękniejszego życia, jakie dla was przygotowałem. Dlaczego nie tęsknicie za tym, do czego was stworzyłem? Nic na świecie nie może uradować was tak, jak jedna chwila w wieczności ze Mną. Jestem Rajem, jestem Rozkoszą wszystkich i wszystkiego nie porównywanym Zdrojem wszelkiej szczęśliwości. Gdyby ludzie raz zakosztowali tej rozkoszy, nie pragnęliby nic ponad to, już nigdy. Za szczęśliwość tę jest jednak cena. Ceną tą jest wiara, jaką żyjecie na Ziemi.

 

Drugim więc źródłem pogłębiania wiary, o którym pragnę wam powiedzieć, jest nauka Kościoła świętego, zawarta zarówno w jego pismach, jak i w jego Tradycji. Aby wierzyć, musicie wiedzieć, w co macie wierzyć. Część prawd wiary zostało udokumentowane przez Kościół święty, inne pozostają jeszcze prawdami zawartymi w Tradycji Kościoła, które zostaną dopiero zawarte w dokumentach. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje prawdy wiary, jakie należy przyjąć i rozwijać poprzez kontemplację. Jednak nie zdobywszy przedmiotu rozmyślań, nie możemy oddać się kontemplacji. Dlatego koniecznym jest dla katolików zgłębianie wiedzy.

 

Żadna religia, żadne fałszywe wyznania nie posiadają w swoich szeregach tak wielu ignorantów, co jedyna prawdziwa wiara Kościoła katolickiego. Dzieje się tak na skutek działania szatana w obrębie Kościoła i poza nim. Szatan dokłada wszelkich starań, aby fałszywa wiara rozprzestrzeniała się na całym świecie, a ponieważ jest to „wiara” sprzeczna z prawdą i sercem człowieka, musi być inny sposób, aby dotrzeć nią do ludzkich serc i tak szatan stworzył naukę, która poprzez umysł, inteligencję i pychę wchodzi również do serc ludzi. Najpierw jednak musi te serca zarazić. Tworzy więc ideologię, na podstawie której wchodzi do serc.

 

Prawdy obcych wiar, plugawe tradycje, jako zaprzeczenia prawd wiary i Tradycji Kościoła katolickiego, są rozpowszechnianie na całym świecie i wpajane z niezwykłą agresywnością. Edukacja ta odbywa się poprzez używanie wszelkich dostępnych człowiekowi środków, poprzez naukę, kulturę, sztukę i edukację szkolną. Temu celowi służą media, publicystyka, wydawnictwa i wszelkie dostępne człowiekowi środki przekazu myśli. Kultura stanęła po stronie złego. Sztuka cała sprzedała się diabłu. Mówię o tym z żalem, ponieważ niegdyś artyści używali swych talentów do przybliżania ludziom tajemnicy Boga. Mnożyłem te talenty wśród Moich wyznawców, kiedy ich pióra i pędzle oddawały Mi chwałę.

 

Tak działa szatan na zewnątrz Kościoła, w środku zaś mnoży ignorancję wśród kapłanów, a tym samym wśród wiernych. Prawdy wiary przekazywane bez wiary, stają się regułami bez zastosowania w życiu i bez widzialnego sensu, regułami, które należy zapamiętać i zapomnieć tuż po egzaminie. Tak edukowane są dzieci przystępujące do świętych sakramentów. Nikt nie stara się poruszyć serca dziecka, zdobyć go dla Mnie na wieki. Dzieje się tak, ponieważ duchowni sami niewiele pojmują i poprzestają na wiedzy koniecznej, nie starając się zgłębiać tajemnice wiary. Wiara i nauka Kościoła stały się formą koniecznej edukacji, jednak edukacji niezrozumiałej, pełnej niewyjaśnionych przyczyn i skutków, edukacji poniekąd zbędnej, z posiadania której nie zyskuje się żadnych korzyści. Nauka o wierze stała się martwa, ponieważ jest przekazywana bez serca i bez wiary. Podczas, gdy nauka o wierze nie jest jedną z wielu dziedzin wiedzy, ale tajemnicą waszego pochodzenia, Zbawienia i wiecznego życia. Ta wiedza jest wiedzą więcej niż konieczną, najważniejszą, wręcz jedyną, jakiej potrzebuje człowiek, ponieważ zadaniem człowieka na Ziemi jest osiągnięcie Zbawienia.

 

Nauka Kościoła zostaje uszczuplona i fałszowana przez ludzi niewierzących i nie pragnących Zbawienia wiecznego. Ludzie wiary winni się temu przeciwstawiać i być może byłoby to czynione, gdyby działanie szatana było widoczne i zuchwałe, on jednak uśpił wasze umysły, wpuszczając między was zarazki pychy i ambicji. Teologia stała się więc nauką służącą pysze i ambicji, a nie nauką zgłębiającą tajemnice Boga. Z tej pierwszej choroby wynikają następne. W konsekwencji tego, ludzie nie odnajdując radości w poznawaniu tajemnic swojego istnienia i przeznaczenia, nie pragną nic o nim wiedzieć i nie starają się dotrzeć do głębi wiary, pozostając na poziomie edukacji przedszkolnej. Dlatego też wielokrotnie zwracam się do was, jako do dzieci, nie dla waszej niewinności, ale dla waszej ignorancji, która musi być leczona z wielką czułością i delikatnością, abyście poznali, jaką radością jest poznawanie Boga i Jego tajemnic. Ileż to łask rozdałem Mojemu Kościołowi poprzez dusze dzieci. Zechciejcie czerpać te łaski.

 

Moja córko, tyle pragnąłem ci powiedzieć o tajemnicy wiary. Naturalnie, pogłębianiu wiary służy nie tylko zgłębianie tajemnic Kościoła, ale również żywe uczestnictwo w życiu Kościoła, w jego Sakramentach, w jego modlitwie, w jego ofierze i jego Tradycji. Jednak aby wszystkie te źródła wiary były należycie spożytkowane, wierni muszą podchodzić do nich świadomie, ponieważ bezwiedne uczestnictwo w świętych Sakramentach zubaża je i ogranicza ich łaski. Bezwiedny uczestniczenie w modlitwach i medytacjach przynosi wręcz wiele złego, ponieważ ludzie nie wiedzą właściwie jak i co powinni się modlić, popełniają karygodne błędy, sprzeciwiające się wierze Kościoła, tworzą własną wiarę i zarażają innych. Również uczestniczenie w tradycjach Kościoła powinno być czynione świadomie. Obrzędy i święta, a także postawy liturgiczne powinny wynikać z wiary i być czynione ze świadomością ich celowości.

 

Wszystko w Kościele posiada wyższy, ukryty sens, tak jakby wszystkiemu w Kościele była przypisana tajemnica. Bez poznania tej tajemnicy, a nawet bez świadomości, że jest tam tajemnica, wierni poddają się znudzeniu i niedbalstwu, i tracą moc łask, ponieważ nie rozumieją i nie wierzą. Kiedy wkroczy się z wiarą w te tajemnice, dopiero wówczas, otwiera się przed duszą inny świat, świat wiary, którego królestwem na Ziemi jest Kościół święty, w którym dusza je i pije Światło Boże, w którym Boski Oblubieniec oddaje się z miłością upragnionej duszy, w którym Duch Święty udziela się w swojej mocy i mądrości, w którym Bóg Ojciec odbiera należną sobie chwałę, w zamian czyniąc człowieka współdziedzicem wszechrzeczy.

 

Kocham was, Moje dzieci, i pragnę, abyście pogłębiali swoją wiedzę o jedynej, prawdziwej wierze, o jedynym prawdziwym Kościele i wreszcie o jedynym prawdziwym Bogu, który was stworzył, odkupił i obdarzył łaską potrzebną do Zbawienia. Otwórzcie wasze umysły na światło Ducha Świętego, zamknijcie wasze zmysły na kłamliwe prawdy świata. Chrześcijanie powinni bronić swoich zmysłów, zamykać te bramy na jad złego ducha. Nie jesteście tak silni, abyście mogli stawić czoło wszystkim ideologią złego i wszelkim jego pokusą, zatem kto jest słaby, niech wyrzeknie się tego, co przynosi mu zgubę. Wszyscy jesteście słabi, zatem nie pojmuję, jak możecie sądzić, że słuchając codziennie złego [telewizja, radio, prasa] przez całe godziny, staniecie się Moimi dziećmi lub nimi pozostaniecie. Nawet ci, którzy poświęcają się modlitwie i słuchaniu Mojego Słowa [kapłani, osoby konsekrowane], więcej czasu spędzają na słuchaniu złego ducha [telewizja, radio, prasa]. Powiedziałem wam: „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest wam kalekim wejść do Królestwa niebieskiego, niż zdrowym być wrzuconym do Piekła”. Wasze telewizory niosą wam śmierć. Wasze czasopisma trują wasze umysły. Pozostańcie czyści, abyście potrafili przyjąć wiedzę pochodzącą od Ducha Świętego i otworzyć się na wiarę, jedyną, niezbędną wam rzecz na Ziemi, abyście mogli uzyskać Zbawienie. Błogosławię was na ten rok wiary, niech będzie dla was początkiem nowego życia, życia w wierze Kościoła. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...