Aktualności

2022-08-30 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Chrystus – Jedyny Odkupiciel; Kościół święty – jedyna brama do Królestwa

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Św. Jan Apostoł: Dziś powiem ci o pierwotnym zamyśle Ojca, który wypełnił się w Chrystusie. Wolą Boga Ojca było dzielenie wszystkiego, co posiada, z człowiekiem, wywyższenie go i ukazanie w nim swojej chwały, poprzez stworzenie z niczego istoty tak doskonałej i Bogu podobnej. Szatan jednak z zazdrości o te łaski znienawidził człowieka i zapragnął mu te łaski wytrącić. Co stało się potem, wiesz. Jednak Bóg nie zrezygnował ze swego planu uczynienia człowieka współdziedzicem swojej niebieskiej fortuny, nie, jednak wina, jaką zaciągnął człowiek, pozbawiła go łaski Boga, odsunęła go od Stworzyciela i odebrała zdolność obcowania z Bogiem. Wina człowieka była bowiem wielka. W sprawiedliwości Ojca każda wina musi zostać odpokutowana. Miłosierdzie Boże nie zmienia tego faktu, znajduje jednak rozwiązania, dzięki którym Bóg wywyższa to, co upadłe i uświęca to, co zginęło. Każda wina jednak musi zostać spłacona. Z tego właśnie powodu, że żaden człowiek nie zdołałby odpokutować za swoje winy indywidualnie i za winę całego rodzaju ludzkiego, Bóg postanowił wydać na sąd swego Syna, którego niewinność pokrył całym grzechem świata, i tym sposobem uczynić zadość swojej sprawiedliwości. Jezus został skazany na śmierć, na śmierć haniebną, bo hańbą było opuszczenie Boga przez stworzenie nic nieznaczące i słabe.

 

Odpokutowawszy nasz grzech, Jezus wstąpił na powrót do Nieba, aby kontynuować wieczne życie wraz z tymi, których uniewinnił w oczach Ojca. Ojciec przyjął tę Ofiarę i otworzył bramy Nieba dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Tą bramą jest Kościół święty, a w nim Chrzest i inne Sakramenty, które uzdalniają ułomną ludzką duszę do życia w doskonałości. Bóg Ojciec uzyskawszy tę niewinność dla swoich grzecznych dzieci, oczekuję na nie i przyjmuję wszystkie, jeśli tylko przyjmą niewinność poprzez zasługę Chrystusa.

 

Można to przyrównać do bramy, przez którą wchodzi się do królestwa. Do bramy prowadzi most, a wokół królestwa roztacza się wysoki mur otaczający zamek. Ktokolwiek będzie próbował dostać się do królestwa inaczej niż przez bramę, zginie, bo wysokie mury otoczone są fosą tak głęboką, że nikomu jeszcze nie udało się z niej wydostać. Inny przykład to misa z wodą, która znajduje się przed wejściem do pałacu króla. Ci, którzy się w niej obmyją, zostaną wpuszczeni, a ci, którzy powiedzą: „Po cóż nam się obmywać, jesteśmy czyści”, zginął za swoją pychę.

 

Człowiek uzyskał więc wszystko, czego potrzebuje, aby bramy Nieba otworzyły się przed nim i jego słabość, i grzeczność nie są przeszkodą, ale tylko pycha i brak wiary. Do Nieba wchodzi się nie za swoje zasługi, ale za zasługi Chrystusa i mocą Jego zasług uzyskuje się miano syna, nie mocą własnych. Każdy człowiek otrzymuje łaski z powodu Chrystusa, dla Jego modlitw, Jego cierpień i Jego nieustannej miłości, jaką uwielbiał Boga jako Człowiek. Stąd każdy kto mniema, że dzięki swoim postom, modlitwom i wyrzeczeniom dostąpi Zbawienia, myli się. Zbawienie jest darem od Boga, darem dla tych, którzy wierzą w ich Zbawiciela. Wszystkie jednak pokuty, modlitwy i posty muszą być ofiarowane Bogu za pośrednictwem Jezusa i dzięki Jego Ofierze, bo cóż zyska ten, kto pokutuje? Czy zdoła odkupić sam siebie? Czy złagodzi grzech pierworodny? Jak wielką pychą jest wierzyć, że samemu zdoła się odkupić swoją duszę, skoro Bóg zszedł z Nieba, aby cierpieć za nas. Ogrom cierpienia, jaki przyszło Mu zapłacić za nasze winy, zabił Go na naszych oczach, a pewni ludzie sądzą, że zdołają odkupić sami siebie. Nie zdołają. Kto nie jest zanurzony w Chrystusie, nie uzyska usprawiedliwienia, bo to On i tylko On jest Odkupieniem win. Nie ma i nigdy nie będzie innego imienia, w którym człowiek uzyska usprawiedliwienie. Choćby człowiek pościł i umartwiał się całe życie a nie będzie wzywał imienia swego Odkupiciela, nie zdoła przekroczyć progu Zbawienia, bo Chrystus jest Bramą i tylko On.

 

Nie szukajcie usprawiedliwienia w innych religiach, które oddają cześć wymyślonym bogom, bo choćbyście widzieli w nich dobro, jest to złudna zasłona, za którą kryje się pustka. Wy, którzy poznaliście prawdę, idźcie przed siebie, nie oglądając się wstecz, na tych, którym przyjdzie zginąć, ponieważ przyjdzie im zginąć niezależnie od tego, czy będziecie się na nich oglądać. Baczcie, abyście nie podzieli losu żony Lota, która znając prawdę, zbłądziła, ponieważ odwróciła się od prawdy. Wy, którym dane jest być czcicielami Jednego Boga, zamknijcie uszy na szept złego ducha, ponieważ prawda jest tylko jedna, jeśli przestaniecie jej słuchać – dacie posłuch prawdzie świata, sprawiedliwości świata i miłosierdziu świata, będziecie zgubieni. Bo sprawiedliwość świata, nie jest sprawiedliwością Bożą, ani też miłosierdzie świata nie jest podobne miłosierdziu Boga, nie jest więc prawdą, o czym się was poucza, o równości wszystkich ludów i kultur.

 

Wy, którzy zostaliście powołani do wiecznego szczęścia, nie oglądajcie się wstecz, bo miecz Pana nie oszczędzi bezbożnych i tych spośród wybranych, którzy nie oddawali czci prawdziwemu Bogu. Zapomnijcie o wszystkich względnych prawdach i prawdopodobnych teoriach, jakimi zatrute są wasze umysły. Nieprzyjaciel powstał, aby zgubić to, co pozostało wierne Bogu, musicie więc odrzucić wszystkie prawdy i przyjąć prawdę jedyną, prawdę pewną i nie zmywalną, że Zbawicielem waszym jest Chrystus, który zaniósł wasze grzechy na krzyż i mocą Jego Ofiary zostaliście usprawiedliwieni. Naśladując Go i wzywając Jego Imienia przed Ojcem, wstąpicie tam, gdzie ten Chrystus na was oczekuje.

 

Jeśli chcecie dzielić swoje szczęście z posiadania wiary prawdziwej, jeśli chcecie ocalić błądzące dusze, pozostające poza prawdą, módlcie się i ofiarujcie Bogu swoje cierpienia, aby raczył ich oświecić, ale nie wchodźcie sami między nich, aby nie zginąć wraz z nimi. Lot został odłączony od bezbożnych, aby wraz z nimi nie poniósł śmierci, łaska ta była mu należna za sprawą Abrahama, ponieważ w Locie płynęła jego błogosławiona krew. Tak i chrześcijanie uzyskują łaskę ocalenia z plemienia bezbożnych na mocy łaski, jaka przysługuje im z powodu Krwi Chrystusa, jakiej stali się współposiadaczami. W duszach chrześcijańskich płynie Krew Odkupienia, Krew Chrystusa, która jest błogosławieństwem nad błogosławieństwa, posiada moc Boga nad śmiercią i szatanem i te dusze uzyskują łaskę ocalenia, ponieważ ta łaska przynależy im przez Chrzest. Pamiętajcie jednak o rodzinie Lota. Jeśli cud ocalenia od wiecznej śmierci poprzez Chrzest nie wyzwoli was z grzechu, ale umysłami i sercem trwać będziecie w świecie, świat was zatruje i zgubi, jak i te*, w których płynęła krew Lota. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

*[żona i córki Lota]

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...