Aktualności

2022-12-28 16:11

Ewangelia na dziś – 29 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) – Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

(…) Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

————–

Symeon trzymając Dziecko w swoich ramionach, powiedział, że życie chłopca będzie trudne i bolesne. Ta tajemnica, na którą zwrócił uwagę starzec, a którą później przedstawiali apostołowie, trwa po dziś dzień. Jedni Chrystusa Zbawiciela przyjmują, inni się przed Nim zamykają.  Chrystus więc przychodzi, by wydobyć na światło dzienne to, co pozostawało dotąd tajemnicą: Bóg gotów jest na każde cierpienie i na każdą ofiarę dla naszego Zbawienia.

 

Jezu, mój Królu, Ty przychodzisz jako pocieszenie dla ludzkości, bądź pocieszeniem mojego serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 2, 22-35)

Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść
słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...