Aktualności

2022-11-10 16:11

Ewangelia na dziś – 11 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 17, 26-37) – Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

(…) Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

————–

Jezus porównuje w dzisiejszej Ewangelii koniec świata do dwóch wydarzeń ze Starego Testamentu. Pierwszym był potop, do którego przygotowani byli tylko ci, którzy uwierzyli Słowu Bożemu. Drugim było zniszczenie Sodomy i Gomory, z którego znów uratowali się tylko ci, którzy posłuchali Boga. Nie inaczej będzie w erze mesjańskiej, którą przeżywamy tu i teraz: uratują się tylko ci, którzy uwierzą Słowu Bożemu. Nie musimy jednak budować arki ani uciekać z miast. Naszym bowiem schronieniem, naszą arką i naszą górą schronienia jest Jezus Chrystus Król.

 

Jezu, mój Królu, uratuj nas z potopu niewiary i z kataklizmu grzechu. Ty żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 17, 26-37)

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...