Aktualności

2021-06-23 17:15

Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z tego powodu rodzą się grzechy i ich akceptacja – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłan porwany przez ducha świata, przestaje zauważać grzech. Początkowo przyzwyczaja się do niego, aby później zupełnie go zaakceptować. Tym samym traci poczucie własnej misji i zatraca swoją tożsamość – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Życie kapłańskie jest naśladowaniem Mojego życia, życia poświęconego Bogu, życia pełnego umartwienia i rozczarowań. Życia wydanego na Ofiarę dla Boga. Kapłan zanurzony w świecie nie zniesie takiego życia. Opuści Mnie, bo wyrzeczenia bez głębszego ich pojmowania nie są możliwe. I choć kapłan będzie sprawował swój urząd, jednak jego działania nie będą przynosić dobrych owoców. Wielu z nich pozostanie do końca w stanie kapłańskim, jednak nie dla Mnie, lecz dla siebie i swoich egoistycznych przyzwyczajeń i wygodnego życia. Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z wiarą jest życiem królewskim, pełnym możliwości czynienia dobra władzą i mocą samego Boga.  

Łaska, którą nosisz, jest przechowywana w glinianym naczyniu. Pamiętaj o tym, że jesteś prochem i pyłem, który wybrałem, aby rządzić, panować i pokonywać świat zła w ludzkich duszach. Rozważaj dziś, co jest twoim powołaniem i które z twoich pragnień rozmijają się z nim. Proś Mnie, abym odebrał ci pragnienie czegokolwiek, co jest poza Moją Wolą – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Wiele razy powierzałem Maryj niepokoje serc i wiele razy doświadczałem Jej pociechy. św. o. Pio

czytaj więcej...

2021-06-23 17:14

Wszyscy, niezależnie od stanu, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

CZYSTOŚĆ jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka w Sakramencie Małżeństwa do rozmnażania się – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Każdy człowiek został powołany do określonej misji na Ziemi i obdarzony zdolnościami do wykonania Woli Bożej, ale wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, czy pozostać w stanie wolnym, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Małżeństwo Sakramentalne bowiem nie jest nigdy zerwaniem z czystością. Przeciwnie, zerwanie z czystością prowadzi do zerwania więzi małżeńskich. Czystość małżeńska polega na podporządkowaniu życia małżeńskiego Bożym Prawom, które nakazują małżonkom poczęcie i wychowanie potomstwa, którym Bóg zechce ich obdarzyć.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:13

Nowenna do Krwi Chrystusa przed uroczystością Najdroższej KRWI Chrystusa

2021-06-23 17:12

Owoce Ducha Świętego. OWOC WSPANIAŁOMYŚLNOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pragnę obdarować cię owocem wspaniałomyślności. To piękna cecha i prawdziwie Boska, która objawia się w stworzeniach wolnych od grzechu skąpstwa i egoizmu. Akty wspaniałomyślności, których dokonuje człowiek na podobieństwo Boże, pochodzą wprost z natchnienia Bożego i są do nich zdolne dusze zasłuchane w Mój głos, które poddają się działaniu Bożemu po otrzymaniu daru mądrości i daru rady.

 

Człowiek zawsze kieruje się w swoim postępowaniu jakimś dobrem. W zależności od tego jak czysta jest jego dusza, takie również jest „dobro”, którym się kieruje. Za dobro postrzega on jakąś osobistą korzyść w życiu doczesnym lub jeśli wzniesie się już we własnym rozwoju wyżej, jako korzyść osobistą w życiu wiecznym. Korzyści te mogą być materialne lub duchowe. Kiedy dusza ludzka zbliża się do Boga, zaczyna coraz wyraźniej postrzegać dobro jako korzyść innych osób. Początkowo rodziny i grona przyjaciół, a później całej ludzkości. Dobro więc w swoim prawdziwym znaczeni jest korzyścią zgodna z Wolą Boga odnoszoną przez stworzenie w wymiarze wiecznym.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:11

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – Uroczystość – 24 czerwca

EWANGELIA (Łk 1,57-66.80) – czytania

BÓG KOSZTUJE

ks. Edward Pleń 

„Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?” (Mt 11,7) – święty, którego Kościół stawia nam dzisiaj za wzór do naśladowania, jest równocześnie przestrogą dla tych chrześcijan, którzy się lękają i są tchórzami, oraz tych, którzy sprzedają się i zdradzają Boga i wiarę. Jan nie był trzciną kołyszącą się na wszystkie możliwe strony, nie był tchórzem, który drży przed każdym, aby tylko zachować swoje ja i mieć święty spokój. Jan nie uląkł się śmierci, gdyż prawda i sprawiedliwość Boża były dla niego ważniejsze od życia.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-06-23 17:09

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-06-23 17:09

Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca

Był synem Zachariasza i Elżbiety, napełniony już w łonie matki Duchem świętym.

Imię Jan oznacza tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa Chrystusa.

Św. Augustyn zauważa, że Kościół obchodzi narodzenie Jana jako coś świętego; jest on jedynym świętym, którego narodzenie się obchodzi; czcimy narodzenie Jana i narodzenie Chrystusa. Kościół obchodzi jeszcze Narodzenie NMP.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:09

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

2021-06-23 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 24 czerwca – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

.

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa przeistoczenie, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania odkupienia i zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-06-23 17:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2021-06-23 17:07

Kapłan zdejmując koloratkę i sutannę jest jak małżonek, który zdejmuje obrączkę przed zdradą – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kolejny bożek, którego czczą Moi kapłani, to świat wraz ze swoimi przyjemnościami, rozrywkami i pokusami. Żądza świata jest równie silna jak namiętność. Przeciwstawia przyjemność duchowi umartwienia – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Świeca, która nie jest zapalana, nie jest nikomu potrzebna i dlatego kapłani gubią się w swoich pasjach, podróżach, przyjaźniach i ambicjach. Nie rozumiejąc dłużej, kim są, starają się za wszelką cenę nadać sobie wartość, mierząc się kategoriami świata. Wiedza, posiadanie i ciało stają się ich siłą przebicia. Wykształcenie i tytuły, samochody i sport czynią kapłana interesującym we własnych oczach. Dla Mnie jednak nie tylko tracą własną tożsamość, ale przede wszystkim wiarę i zdolność do przyjmowania i rozlewania łaski na świat.

Zastanów się, czy są miejsca, w które udajesz się bez kapłańskiego stroju i dlaczego? W tych miejscach nie chcesz być kapłanem. Wyrzekasz się Mnie. To są Moi konkurenci. Jak małżonek zdejmuje obrączkę przed zdradą, tak kapłan zdejmuje koloratkę. – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Chrystus Prawda jest w Sercu Maryi, Chrystus Ciało jest w Jej łonie. Być w Sercu, znaczy więcej niż być w łonie. św. Augustyn

czytaj więcej...

2021-06-23 17:07

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-06-23 17:06

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nauka karności – umartwienie zmysłów

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę was nauczyć karności w podejściu do waszych zmysłów. Abyście mogli stać się ludźmi duchowymi, musicie zacząć ćwiczyć się w umartwianiu zmysłów. Ćwiczenia te pomogą wam opanować wasze zmysły i używać ich świadomie na chwałę Bożą.

 

(1) Pierwszym zmysłem, nad którym rozpoczęliście pracę, jest zmysł smaku. Każdy post jest umartwieniem tego zmysłu i ćwiczeniem własnej skłonności do dogadzania sobie i szukania przyjemności w każdej czynności i w każdej chili dnia. Jedząc chleb i pijąc wodę nie odczuwacie wielkiej radości i nie macie trudności w opanowaniu swoich nadmiernych pragnień. Nie macie pokusy łakomstwa, karmiąc się chlebem, ani pijaństwa, pijąc wodę. Ten prosty przykład pokazuje, jak bardzo umartwienie zmysłu smaku oddala człowieka od pokus z nim związanych, a kiedy zakończymy post, jak szybko pojawiają się pokusy nadmiernego jedzenia. Trzymanie zmysłu smaku w karności polegałoby na opanowywaniu swojej skłonności do nadmiernego jedzenia, które jest służeniem zmysłowi smaku, a nie zaspakajaniem głodu. Umartwienie tego zmysłu można rozwijać przez spożywanie skromniejszych potraw.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:06

Każdy, kto przyjmuje Komunię św. na rękę nie dostanie się po śmierci do Nieba. Musi być przez wiele lat oczyszczony w ogniu Sprawiedliwości – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Pycha jest domeną szatana. Gdzie jest pycha, tam jest szatan. Gdzie jest szatan, tam nie ma miłości i szacunku dla Boga.

Klękajcie na kolana, bo oto Ja, Bóg Wszechmogący, schodzę z Nieba do małej Hostii i poprzez nią wstępuję do człowieka, żeby go prowadzić. Ja wiem, jak słabi jesteście. Nie dajcie sobie wmówić, że Bogu jest wszystko jedno, czy stoicie czy klęczycie, czy przyjmujecie Mnie na rękę czy do ust. Dzieci, Ja jestem Światłością świata. Gdybyście mogli ujrzeć prawdziwy stan rzeczy, z jaką Chwałą zstępuję z Nieba w Hostię Przenajświętszą, padalibyście przede Mną na twarz, a wy nawet przyklęknąć nie chcecie. Kochane dzieci, co mam począć tak szykanowany i wypychany z Mojego Ołtarza? Czy niedługo w krużgankach każecie Mi konać? Czym jest Mój kościół, jeśli nie domem Mojej Chwały, to czym? Po co do Mnie przychodzicie, skoro nie chcecie Mnie czcić? Ja jestem Chwały najgodniejszy, Syn Boży umęczony dla was. A teraz godzę się pokornie na to, co ze Mną robicie, ALE JUŻ NIEDŁUGO.

Każdy, kto przyjmuje Komunię św. na rękę, nie dostanie się po śmierci do Nieba. Musi być przez wiele lat oczyszczony w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wasze ręce w czyśćcu będą czarne. Będziecie widzieć czegoście się dopuścili przez swoich kapłanów. Wasz grzech i ta profanacja Mnie w świętej Hostii spadnie i na nich. Wielu z tych biednych Moich synów /kapłanów/, nigdy już nie wejdzie do Nieba, a także wielu z nich będzie w ogniu do końca świata pokutować za przyzwolenie na bezczeszczenie Mnie i dotykanie przez wasze ręce.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:03

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 5 czerwiec

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-06-23 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-06-23 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-06-23 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-06-23 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2021-06-22 17:15

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...